Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/218701–218800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218701 2005 TQ165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218702 2005 TR167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218703 2005 TH182 03/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
218704 2005 TW186 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218705 2005 TL195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218706 2005 UT2 22/10/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
218707 2005 UD9 21/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
218708 2005 UB17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218709 2005 UN19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218710 2005 UG20 22/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
218711 2005 UL29 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
218712 2005 UC33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218713 2005 UY51 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218714 2005 UA53 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218715 2005 UF75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
218716 2005 UJ80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218717 2005 UM82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218718 2005 US118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218719 2005 UQ119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218720 2005 UC123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218721 2005 UW124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218722 2005 UE132 24/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218723 2005 UY140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
218724 2005 UA160 22/10/2005 Palomar CSS 3,1 km MPC · JPL
218725 2005 UN166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
218726 2005 UK203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
218727 2005 US211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218728 2005 UA250 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218729 2005 UT250 23/10/2005 Palomar CSS 2,4 km MPC · JPL
218730 2005 UH255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218731 2005 UY256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218732 2005 UK275 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
218733 2005 UZ342 31/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218734 2005 UA362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218735 2005 UZ364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218736 2005 UY411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
218737 2005 UR436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218738 2005 UY440 29/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218739 2005 UA444 30/10/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218740 2005 UC444 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218741 2005 UO457 31/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
218742 2005 UH473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
218743 2005 UT480 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
218744 2005 UX480 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218745 2005 UV482 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218746 2005 UX482 22/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
218747 2005 UK486 23/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
218748 2005 UT488 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
218749 2005 UA499 27/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
218750 2005 US512 31/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
218751 2005 UH513 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
218752 Tentlingen 2005 VC4 07/11/2005 Marly Naef Obs. 2,1 km MPC · JPL
218753 2005 VT23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218754 2005 VV30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
218755 2005 VB51 03/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
218756 2005 VH77 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
218757 2005 VB91 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218758 2005 VZ96 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218759 2005 VR98 10/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
218760 2005 VD110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
218761 2005 VG120 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
218762 2005 VS120 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218763 2005 VW123 11/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
218764 2005 WO1 21/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
218765 2005 WO4 20/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
218766 2005 WS16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218767 2005 WX45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218768 2005 WW62 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
218769 2005 WV112 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
218770 2005 WE114 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218771 2005 WF119 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
218772 2005 WS120 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218773 2005 WL148 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218774 2005 WQ158 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
218775 2005 WF161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
218776 2005 WA194 29/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
218777 2005 XS10 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218778 2005 XL15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
218779 2005 XB27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218780 2005 XD29 02/12/2005 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
218781 2005 XF32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218782 2005 XW51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218783 2005 XR82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218784 2005 YQ1 21/12/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
218785 2005 YY13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218786 2005 YK29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218787 2005 YX74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
218788 2005 YA165 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218789 2005 YK166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218790 2005 YC181 22/12/2005 Kitt Peak CSS 6,0 km MPC · JPL
218791 2005 YE184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
218792 2005 YT189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218793 2006 AJ5 02/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
218794 2006 AS79 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
218795 2006 AO83 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
218796 2006 AO86 03/01/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218797 2006 AD91 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218798 2006 AX104 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
218799 2006 BM11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
218800 2006 BN43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL