Danh sách tiểu hành tinh/219201–219300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219201 1999 VE6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
219202 1999 VZ10 07/11/1999 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
219203 1999 VA17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219204 1999 VU30 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
219205 1999 VO40 15/11/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
219206 1999 VM42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
219207 1999 VO49 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
219208 1999 VE51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219209 1999 VT59 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219210 1999 VA63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219211 1999 VS74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219212 1999 VD76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219213 1999 VY88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219214 1999 VK91 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
219215 1999 VJ101 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219216 1999 VZ103 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
219217 1999 VE108 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219218 1999 VP108 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219219 1999 VB119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219220 1999 VE123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
219221 1999 VF123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219222 1999 VY133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219223 1999 VS137 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219224 1999 VW137 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219225 1999 VT141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219226 1999 VN143 14/11/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
219227 1999 VH149 14/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219228 1999 VA157 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219229 1999 VC162 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219230 1999 VK162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219231 1999 VN165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219232 1999 VT166 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
219233 1999 VN187 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219234 1999 VX191 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219235 1999 VN198 03/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
219236 1999 VB207 11/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
219237 1999 VR212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219238 1999 WS17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
219239 1999 WB24 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
219240 1999 XN 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219241 1999 XW29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219242 1999 XJ44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219243 1999 XG53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219244 1999 XV62 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219245 1999 XC70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219246 1999 XL70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219247 1999 XS116 05/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
219248 1999 XT130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219249 1999 XC139 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
219250 1999 XQ161 13/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219251 1999 XS161 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219252 1999 XX183 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219253 1999 XU238 05/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
219254 1999 XE259 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219255 1999 YC12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219256 2000 AM4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
219257 2000 AN22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219258 2000 AT42 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219259 2000 AS43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219260 2000 AR88 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219261 2000 AW94 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219262 2000 AU122 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219263 2000 AH136 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219264 2000 AU155 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
219265 2000 AK158 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219266 2000 AC164 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219267 2000 AR175 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
219268 2000 AY195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219269 2000 AH201 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219270 2000 AL207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219271 2000 AO210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219272 2000 AU235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219273 2000 AS244 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219274 2000 BZ3 28/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
219275 2000 BL11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219276 2000 BL17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219277 2000 BO39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219278 2000 CD43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219279 2000 CX58 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219280 2000 CY67 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219281 2000 CO69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219282 2000 CN79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
219283 2000 CD92 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219284 2000 CK96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219285 2000 CL101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
219286 2000 CG110 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
219287 2000 CG116 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219288 2000 CX117 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219289 2000 CG127 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219290 2000 CA137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219291 2000 CL139 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219292 2000 DT 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
219293 2000 DR28 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219294 2000 DO30 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219295 2000 DP30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219296 2000 DJ35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219297 2000 DK36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219298 2000 DT47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219299 2000 DZ51 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219300 2000 DB61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL