Danh sách tiểu hành tinh/215901–216000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215901 2005 GA130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215902 2005 GL169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215903 2005 GO181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215904 2005 GX181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215905 2005 GF223 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 960 m MPC · JPL
215906 2005 GV226 14/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215907 2005 HT3 27/04/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,2 km MPC · JPL
215908 2005 HH6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215909 2005 JH13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,8 km MPC · JPL
215910 2005 JL20 04/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
215911 2005 JX21 06/05/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
215912 2005 JK30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215913 2005 JE34 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215914 2005 JK36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215915 2005 JG39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215916 2005 JT48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215917 2005 JB56 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
215918 2005 JG56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215919 2005 JZ70 07/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
215920 2005 JB86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
215921 2005 JV98 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
215922 2005 JG103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215923 2005 JP103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215924 2005 JX104 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
215925 2005 JP107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
215926 2005 JX126 12/05/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
215927 2005 JZ127 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215928 2005 JX151 04/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215929 2005 JP153 04/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215930 2005 JB161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215931 2005 KF4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
215932 2005 KY4 18/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215933 2005 KU5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
215934 2005 KV6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
215935 2005 KW6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
215936 2005 KQ10 30/05/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 4,5 km MPC · JPL
215937 2005 KW10 31/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
215938 2005 LS4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
215939 2005 LQ5 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
215940 2005 LS5 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
215941 2005 LO20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215942 2005 LG22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215943 2005 MN3 24/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
215944 2005 MU11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215945 2005 ML15 29/06/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
215946 2005 MA23 30/06/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
215947 2005 MZ38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
215948 2005 MC43 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215949 2005 MH43 21/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215950 2005 NO6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
215951 2005 NC23 04/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215952 2005 NX27 05/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215953 2005 NR31 04/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215954 2005 NS31 05/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
215955 2005 NF39 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
215956 2005 NW40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
215957 2005 NT55 11/07/2005 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
215958 2005 NN56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
215959 2005 NL72 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
215960 2005 NX74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215961 2005 NC122 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
215962 2005 PA 01/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
215963 2005 PK18 11/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
215964 2005 QZ2 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
215965 2005 QL32 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215966 2005 QD38 25/08/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
215967 2005 QQ43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
215968 2005 QO53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215969 2005 QJ55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215970 2005 QV66 28/08/2005 Campo Catino CAOS 2,2 km MPC · JPL
215971 2005 QN68 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
215972 2005 QM90 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
215973 2005 QW96 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215974 2005 QQ106 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
215975 2005 QK111 27/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
215976 2005 QU120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
215977 2005 QR149 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
215978 2005 QV179 26/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
215979 2005 RD11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
215980 2005 RP22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
215981 2005 RR26 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215982 2005 SN27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215983 2005 SC33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215984 2005 SO37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
215985 2005 SH46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215986 2005 SR48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215987 2005 SW60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
215988 2005 ST70 26/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
215989 2005 SK85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
215990 2005 SN119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
215991 2005 SZ125 29/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
215992 2005 SS126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
215993 2005 SN163 27/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
215994 2005 SJ166 28/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
215995 2005 SR178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
215996 2005 SP185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
215997 2005 SH199 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
215998 2005 SH201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
215999 2005 SV242 30/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216000 2005 SF258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also