Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/215701–215800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215701 2003 YD121 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
215702 2003 YJ122 26/12/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 860 m MPC · JPL
215703 2003 YK129 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215704 2004 AJ1 12/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
215705 2004 AR7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
215706 2004 AP10 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
215707 2004 AN24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
215708 2004 AQ26 13/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
215709 2004 BV21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
215710 2004 BK22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
215711 2004 BD50 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215712 2004 BO50 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215713 2004 BZ71 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215714 2004 BW74 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
215715 2004 BK75 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215716 2004 BH76 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215717 2004 BE87 22/01/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215718 2004 BY91 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
215719 2004 BR94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
215720 2004 BU94 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215721 2004 BU96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215722 2004 BZ96 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215723 2004 BT101 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215724 2004 BT111 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215725 2004 BN116 27/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
215726 2004 BX116 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
215727 2004 BK150 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215728 2004 CP 09/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
215729 2004 CN20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215730 2004 CB31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215731 2004 CZ58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215732 2004 CL73 14/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215733 2004 CU102 12/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215734 2004 DV19 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215735 2004 DV23 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215736 2004 DX39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
215737 2004 DG44 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
215738 2004 DN49 19/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
215739 2004 DL53 23/02/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
215740 2004 ED 09/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215741 2004 EL11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215742 2004 EY16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215743 2004 EV29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
215744 2004 EB48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215745 2004 EK50 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
215746 2004 EH74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215747 2004 EU82 13/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215748 2004 EC83 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215749 2004 EN83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
215750 2004 EK85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215751 2004 EH105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215752 2004 FZ2 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
215753 2004 FB9 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215754 2004 FF14 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
215755 2004 FF51 19/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
215756 2004 FQ62 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215757 2004 FU64 19/03/2004 Socorro LINEAR AMO 780 m MPC · JPL
215758 2004 FM68 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
215759 2004 FW85 19/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
215760 2004 FZ89 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215761 2004 FF90 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215762 2004 FK91 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215763 2004 FB95 19/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215764 2004 FQ112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215765 2004 FJ115 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215766 2004 FX124 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215767 2004 FZ124 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215768 2004 FZ131 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215769 2004 GA12 12/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
215770 2004 GP16 10/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
215771 2004 GR18 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
215772 2004 GU29 12/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215773 2004 GX31 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
215774 2004 GH32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
215775 2004 HF6 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
215776 2004 HU34 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215777 2004 HR37 21/04/2004 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
215778 2004 HP53 25/04/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
215779 2004 HY65 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215780 2004 HR69 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
215781 2004 HL73 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
215782 2004 JO28 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215783 2004 JS34 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215784 2004 JE42 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215785 2004 KQ13 21/05/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
215786 2004 KM14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
215787 2004 LT 09/06/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
215788 2004 LW4 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215789 2004 LQ9 13/06/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
215790 2004 LK14 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215791 2004 LP24 12/06/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
215792 2004 MS3 19/06/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
215793 2004 MD7 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
215794 2004 NV12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215795 2004 NF18 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215796 2004 NY28 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215797 2004 OV 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
215798 2004 OZ9 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
215799 2004 OK10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
215800 2004 PS27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL