Danh sách tiểu hành tinh/215201–215300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215201 2000 SX139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215202 2000 SZ159 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215203 2000 SO191 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215204 2000 SL208 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215205 2000 SB224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215206 2000 SY248 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
215207 2000 SO269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215208 2000 SC300 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
215209 2000 SL339 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
215210 2000 SB351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
215211 2000 SF356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
215212 2000 TC11 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215213 2000 TV18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215214 2000 TH20 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215215 2000 TU35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
215216 2000 UE9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215217 2000 UX16 30/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,0 km MPC · JPL
215218 2000 UH20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215219 2000 UR112 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215220 2000 VJ13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215221 2000 WA19 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215222 2000 WE29 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
215223 2000 WM127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215224 2000 WX131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
215225 2000 WP140 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215226 2000 WY160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
215227 2000 WZ181 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215228 2000 YX8 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215229 2000 YO39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
215230 2000 YL44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215231 2001 AX11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215232 2001 AK12 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215233 2001 AZ21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215234 2001 AN25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215235 2001 BA30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215236 2001 BP76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215237 2001 DJ2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
215238 2001 DJ14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215239 2001 DG15 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215240 2001 DY29 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215241 2001 DW64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215242 2001 DD70 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215243 2001 DG97 17/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
215244 2001 EN14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215245 2001 FW187 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215246 2001 GW 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215247 2001 KY17 20/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
215248 2001 KJ34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215249 2001 KD58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215250 2001 KS62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215251 2001 LK18 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215252 2001 MB12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215253 2001 MG18 22/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215254 2001 MK31 21/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215255 2001 NJ 11/07/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215256 2001 NR2 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
215257 2001 NM6 15/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
215258 2001 NP9 14/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215259 2001 ON 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
215260 2001 OH2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
215261 2001 OT14 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215262 2001 OD16 20/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
215263 2001 OW23 16/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215264 2001 OT33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215265 2001 OB55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215266 2001 OK63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
215267 2001 OA67 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
215268 2001 ON84 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215269 2001 OC107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215270 2001 OV110 29/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
215271 2001 OR113 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
215272 2001 PK17 09/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
215273 2001 PO34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215274 2001 PH38 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
215275 2001 PU65 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
215276 2001 QT32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215277 2001 QL57 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215278 2001 QW82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215279 2001 QN85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215280 2001 QC86 18/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
215281 2001 QF121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215282 2001 QP167 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
215283 2001 QJ201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
215284 2001 QB206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
215285 2001 QX243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215286 2001 QV262 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
215287 2001 QW287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215288 2001 RE3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
215289 2001 RF85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
215290 2001 RA107 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215291 2001 RM109 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215292 2001 RD120 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215293 2001 RN120 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215294 2001 RO123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215295 2001 RR145 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215296 2001 SY25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215297 2001 SG80 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215298 2001 SC83 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215299 2001 SC112 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
215300 2001 SM115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL