Danh sách tiểu hành tinh/214301–214400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214301 2005 JU2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214302 2005 JA4 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214303 2005 JH14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
214304 2005 JK15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214305 2005 JL15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214306 2005 JW19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214307 2005 JF22 04/05/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,6 km MPC · JPL
214308 2005 JZ22 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214309 2005 JP23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214310 2005 JE30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214311 2005 JP30 04/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
214312 2005 JM31 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214313 2005 JT33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214314 2005 JX33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
214315 2005 JC38 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
214316 2005 JF38 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
214317 2005 JQ42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214318 2005 JS42 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214319 2005 JQ43 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214320 2005 JR47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214321 2005 JQ51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214322 2005 JM55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214323 2005 JW55 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214324 2005 JL56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
214325 2005 JT61 08/05/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
214326 2005 JG66 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
214327 2005 JQ66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
214328 2005 JR67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
214329 2005 JQ71 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214330 2005 JS76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
214331 2005 JA77 09/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214332 2005 JZ78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214333 2005 JZ81 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214334 2005 JE84 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
214335 2005 JJ85 08/05/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
214336 2005 JX90 11/05/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
214337 2005 JV93 11/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
214338 2005 JO103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214339 2005 JO104 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214340 2005 JD107 12/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
214341 2005 JK107 12/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
214342 2005 JK109 14/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
214343 2005 JE117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214344 2005 JQ126 12/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214345 2005 JQ131 13/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
214346 2005 JS138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214347 2005 JF145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214348 2005 JT145 12/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
214349 2005 JL146 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
214350 2005 JJ156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214351 2005 JY159 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214352 2005 JX163 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
214353 2005 JM167 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214354 2005 JB176 03/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214355 2005 JY180 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214356 2005 KK 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214357 2005 KR1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
214358 2005 KT6 19/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214359 2005 KU7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
214360 2005 KZ7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
214361 2005 KF9 27/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
214362 2005 KW9 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
214363 2005 KD13 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214364 2005 LG 01/06/2005 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
214365 2005 LJ2 02/06/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
214366 2005 LL2 02/06/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
214367 2005 LC3 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
214368 2005 LD5 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
214369 2005 LZ5 03/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
214370 2005 LL6 04/06/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
214371 2005 LO6 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214372 2005 LN7 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
214373 2005 LZ7 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214374 2005 LS9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214375 2005 LC10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214376 2005 LF20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
214377 2005 LS21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
214378 Kleinmann 2005 LW23 10/06/2005 Vicques M. Ory 4,3 km MPC · JPL
214379 2005 LX30 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214380 2005 LZ30 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
214381 2005 LH34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214382 2005 LY36 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
214383 2005 LA44 11/06/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
214384 2005 LM47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
214385 2005 LO49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214386 2005 MU1 19/06/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
214387 2005 MG2 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
214388 2005 MS12 29/06/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
214389 2005 MR16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214390 2005 MQ23 24/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214391 2005 MY26 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
214392 2005 MV38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214393 2005 MK52 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214394 2005 NR2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214395 2005 NT11 04/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
214396 2005 NF14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214397 2005 NV14 06/07/2005 Mayhill J. Sue 4,4 km MPC · JPL
214398 2005 NX20 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
214399 2005 NO22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214400 2005 NW47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL