Danh sách tiểu hành tinh/213501–213600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
213501 2002 GV76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
213502 2002 GC77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
213503 2002 GM80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213504 2002 GM81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213505 2002 GM85 10/04/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
213506 2002 GS85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213507 2002 GR86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213508 2002 GO91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213509 2002 GU91 09/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
213510 2002 GC93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213511 2002 GH98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213512 2002 GC119 12/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213513 2002 GS122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213514 2002 GT126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213515 2002 GX138 13/04/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
213516 2002 GA141 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
213517 2002 GK142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213518 2002 GQ147 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213519 2002 GF149 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213520 2002 GC150 14/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
213521 2002 GH157 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213522 2002 GM158 13/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
213523 2002 GG159 14/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
213524 2002 GL161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
213525 2002 GC176 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213526 2002 HW1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213527 2002 HE12 29/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213528 2002 HV13 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213529 2002 HC18 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
213530 2002 JE1 04/05/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,1 km MPC · JPL
213531 2002 JN18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
213532 2002 JF19 07/05/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
213533 2002 JV19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
213534 2002 JX28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
213535 2002 JT29 09/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
213536 2002 JN51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213537 2002 JD55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213538 2002 JJ63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213539 2002 JU63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213540 2002 JH72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213541 2002 JL75 09/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213542 2002 JG76 11/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
213543 2002 JC81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213544 2002 JZ82 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213545 2002 JQ86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213546 2002 JN95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213547 2002 JR98 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
213548 2002 JV115 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
213549 2002 JE117 04/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213550 2002 JG128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
213551 2002 JB131 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
213552 2002 JJ131 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
213553 2002 KW4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213554 2002 KU6 27/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213555 2002 LQ1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213556 2002 LO6 01/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213557 2002 LE7 02/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
213558 2002 LE10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213559 2002 LD27 07/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
213560 2002 LJ28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
213561 2002 LS29 09/06/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
213562 2002 LH32 09/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213563 2002 LM39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213564 2002 LO40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
213565 2002 LN49 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
213566 2002 LX51 09/06/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213567 2002 LR52 07/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213568 2002 LX55 14/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
213569 2002 MD5 16/06/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
213570 2002 NF2 04/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213571 2002 NR5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
213572 2002 NC9 01/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213573 2002 NC16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213574 2002 ND19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213575 2002 ND21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213576 2002 NC25 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
213577 2002 NV31 10/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
213578 2002 NR32 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
213579 2002 NG35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
213580 2002 NM40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213581 2002 NK46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
213582 2002 NY53 05/07/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
213583 2002 NM55 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
213584 2002 NN56 09/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
213585 2002 NS60 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213586 2002 NX60 15/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213587 2002 NV64 02/07/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
213588 2002 OH5 17/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
213589 2002 OP9 21/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
213590 2002 OU17 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
213591 2002 OH23 30/07/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
213592 2002 OP23 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213593 2002 PN11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
213594 2002 PA20 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
213595 2002 PZ29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
213596 2002 PN36 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
213597 2002 PA41 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
213598 2002 PP47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
213599 2002 PX52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
213600 2002 PV53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL