Danh sách tiểu hành tinh/212501–212600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212501 2006 RK6 14/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
212502 2006 RQ6 14/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
212503 2006 RS7 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
212504 2006 RK8 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212505 2006 RT16 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212506 2006 RE17 14/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
212507 2006 RB18 14/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
212508 2006 RZ18 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212509 2006 RA20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212510 2006 RL22 15/09/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 920 m MPC · JPL
212511 2006 RC27 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212512 2006 RF27 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212513 2006 RB31 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212514 2006 RC33 15/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
212515 2006 RG34 12/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
212516 2006 RM34 12/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212517 2006 RZ35 14/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212518 2006 RK36 15/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212519 2006 RE40 12/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212520 2006 RD43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212521 2006 RK43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212522 2006 RY46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212523 2006 RB55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212524 2006 RO57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212525 2006 RM61 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212526 2006 RZ67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
212527 2006 RY71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212528 2006 RE74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212529 2006 RL74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212530 2006 RR74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212531 2006 RD77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212532 2006 RH78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212533 2006 RB85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212534 2006 RK87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212535 2006 RY89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212536 2006 RY91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
212537 2006 RM95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212538 2006 RS95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212539 2006 RS97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212540 2006 RR99 12/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212541 2006 RY104 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212542 2006 SF4 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
212543 2006 SU4 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
212544 2006 SA8 16/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
212545 2006 SG11 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212546 2006 SV19 19/09/2006 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
212547 2006 SD20 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,5 km MPC · JPL
212548 2006 SW23 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
212549 2006 SA24 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212550 2006 SR25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
212551 2006 SL30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212552 2006 SU36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
212553 2006 SY37 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212554 2006 SG43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212555 2006 SQ46 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212556 2006 SV49 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
212557 2006 SW49 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 6,3 km MPC · JPL
212558 2006 SM50 16/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
212559 2006 SE66 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
212560 2006 SF66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212561 2006 SP73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
212562 2006 SY74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212563 2006 SM80 18/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212564 2006 SJ81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212565 2006 SW83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212566 2006 ST84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212567 2006 SW85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212568 2006 SH91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212569 2006 SL92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212570 2006 SE94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212571 2006 SH97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212572 2006 SG99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212573 2006 SM106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212574 2006 SO111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
212575 2006 SH115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212576 2006 SK115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
212577 2006 SK116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212578 2006 SD123 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212579 2006 SG124 19/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212580 2006 SN125 20/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
212581 2006 ST133 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212582 2006 SD134 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212583 2006 SS139 22/09/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
212584 2006 SO149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212585 2006 SQ159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212586 2006 SD161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212587 Bartasiute 2006 SQ161 23/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,8 km MPC · JPL
212588 2006 SK173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
212589 2006 SQ173 25/09/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
212590 2006 SA177 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212591 2006 SO192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
212592 2006 SH194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212593 2006 SF206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212594 2006 SN208 26/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
212595 2006 SZ208 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212596 2006 SF218 27/09/2006 OAM Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
212597 2006 SM220 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
212598 2006 SW230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212599 2006 SN239 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212600 2006 SN241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL