Danh sách tiểu hành tinh/212801–212900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212801 2007 TR299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212802 2007 TZ315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212803 2007 TS317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212804 2007 TY358 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212805 2007 TU361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212806 2007 TK362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
212807 2007 TR366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212808 2007 TK368 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212809 2007 TW379 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212810 2007 TK380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212811 2007 TE388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
212812 2007 TX391 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212813 2007 TH392 15/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
212814 2007 TC400 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212815 2007 TF430 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212816 2007 TM436 07/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
212817 2007 UH1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
212818 2007 UN1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
212819 2007 UJ2 18/10/2007 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
212820 2007 UJ14 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212821 2007 UV15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212822 2007 UU17 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212823 2007 UW19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212824 2007 UL25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212825 2007 UV25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212826 2007 UZ31 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212827 2007 UT33 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212828 2007 UP47 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
212829 2007 UE50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212830 2007 UC55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212831 2007 UK64 30/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
212832 2007 UX66 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212833 2007 UO67 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
212834 2007 UO71 30/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212835 2007 UX71 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212836 2007 UN83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212837 2007 UQ84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212838 2007 UX84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212839 2007 UR85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212840 2007 UU91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
212841 2007 UV98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212842 2007 UH104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212843 2007 UV112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212844 2007 UU121 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212845 2007 VD2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212846 2007 VP7 03/11/2007 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
212847 2007 VD19 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212848 2007 VW34 03/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
212849 2007 VJ36 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212850 2007 VL54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212851 2007 VN60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212852 2007 VM63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212853 2007 VS63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212854 2007 VU72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212855 2007 VW72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212856 2007 VX73 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
212857 2007 VK84 05/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212858 2007 VM85 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212859 2007 VQ91 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
212860 2007 VJ105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212861 2007 VZ106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212862 2007 VF111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
212863 2007 VN114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212864 2007 VN115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212865 2007 VX119 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212866 2007 VL123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
212867 2007 VL127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212868 2007 VB143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212869 2007 VW152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212870 2007 VX166 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212871 2007 VG169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212872 2007 VT173 02/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212873 2007 VP184 06/11/2007 Marly P. Kocher 2,5 km MPC · JPL
212874 2007 VC185 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
212875 2007 VM188 07/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
212876 2007 VD219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212877 2007 VB229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212878 2007 VA230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
212879 2007 VH230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212880 2007 VK232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212881 2007 VC235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212882 2007 VT238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212883 2007 VV241 12/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212884 2007 VD252 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212885 2007 VP253 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
212886 2007 VC270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212887 2007 VV272 11/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212888 2007 VU284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212889 2007 VK286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212890 2007 VE287 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
212891 2007 VW290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212892 2007 VV291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212893 2007 VG293 15/11/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
212894 2007 VV306 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212895 2007 VS309 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212896 2007 WR 17/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,8 km MPC · JPL
212897 2007 WE4 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212898 2007 WT5 17/11/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
212899 2007 WH11 17/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
212900 2007 WH18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL