Danh sách tiểu hành tinh/211501–211600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211501 2003 QX2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
211502 2003 QL11 21/08/2003 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
211503 2003 QO11 21/08/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
211504 2003 QG15 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211505 2003 QU17 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211506 2003 QG20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211507 2003 QP26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
211508 2003 QR26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
211509 2003 QD33 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
211510 2003 QP38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211511 2003 QG40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211512 2003 QW43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211513 2003 QB44 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211514 2003 QK50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211515 2003 QE51 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211516 2003 QQ51 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211517 2003 QV51 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211518 2003 QK55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211519 2003 QP55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211520 2003 QY56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211521 2003 QO59 23/08/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
211522 2003 QZ59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211523 2003 QX60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211524 2003 QE67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211525 2003 QF67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211526 2003 QO73 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211527 2003 QU74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211528 2003 QQ93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
211529 2003 QU96 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211530 2003 QD100 28/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211531 2003 QV103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
211532 2003 QQ104 29/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211533 2003 QH108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211534 2003 RX2 01/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
211535 2003 RY8 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211536 2003 RR11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 850 m MPC · JPL
211537 2003 RL12 14/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
211538 2003 RD18 15/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211539 2003 RD19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211540 2003 RA20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
211541 2003 RA21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211542 2003 SU15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211543 2003 SV15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211544 2003 SM24 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211545 2003 SF26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211546 2003 SN40 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
211547 2003 SJ44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211548 2003 SU44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211549 2003 SL46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211550 2003 SV46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
211551 2003 SJ51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211552 2003 SO52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211553 2003 SX52 19/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211554 2003 SB56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211555 2003 SM57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211556 2003 SW58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
211557 2003 SG72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211558 2003 SP83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211559 2003 SN91 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211560 2003 SB94 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211561 2003 SQ94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
211562 2003 SV95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211563 2003 SU103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211564 2003 SO107 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
211565 2003 ST120 17/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 960 m MPC · JPL
211566 2003 SE123 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211567 2003 SH126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211568 2003 SS129 21/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
211569 2003 SF139 20/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL
211570 2003 SP150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211571 2003 SB152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
211572 2003 SF157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211573 2003 SV160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211574 2003 SQ161 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211575 2003 SV161 18/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211576 2003 SL167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
211577 2003 SC169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
211578 2003 SV175 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211579 2003 SB177 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211580 2003 SB181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211581 2003 SF181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211582 2003 SL181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211583 2003 SA183 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211584 2003 SL185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211585 2003 SM227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211586 2003 SQ227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211587 2003 SX227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211588 2003 SP229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211589 2003 SV232 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211590 2003 SP247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
211591 2003 SJ249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211592 2003 SK252 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211593 2003 SE259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211594 2003 SV259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
211595 2003 SQ269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
211596 2003 SW270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211597 2003 ST271 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211598 2003 SB291 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211599 2003 SS291 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211600 2003 SR300 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL