Danh sách tiểu hành tinh/212201–212300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212201 2005 GR134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212202 2005 GX137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212203 2005 GU145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212204 2005 GZ151 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212205 2005 GM152 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
212206 2005 GQ152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212207 2005 GD153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
212208 2005 GN158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212209 2005 GJ162 15/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
212210 2005 GT162 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
212211 2005 GO167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212212 2005 GP167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
212213 2005 GZ172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212214 2005 GN182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212215 2005 GH197 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
212216 2005 GP214 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212217 2005 GL215 11/04/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
212218 2005 GA224 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212219 2005 HC 16/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
212220 2005 HV3 28/04/2005 RAS A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
212221 2005 JU9 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,8 km MPC · JPL
212222 2005 JF13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
212223 2005 JZ13 01/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212224 2005 JO14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
212225 2005 JR14 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212226 2005 JL17 04/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212227 2005 JJ19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212228 2005 JS19 04/05/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212229 2005 JV21 06/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212230 2005 JW25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212231 2005 JM27 03/05/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
212232 2005 JO30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212233 2005 JR30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212234 2005 JP31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
212235 2005 JY32 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212236 2005 JB33 04/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212237 2005 JJ35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212238 2005 JD36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212239 2005 JW38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212240 2005 JW42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212241 2005 JN44 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212242 2005 JL49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212243 2005 JQ57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212244 2005 JU57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212245 2005 JS65 04/05/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
212246 2005 JV65 04/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
212247 2005 JS67 04/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
212248 2005 JG68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
212249 2005 JQ68 06/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212250 2005 JQ76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
212251 2005 JH83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212252 2005 JJ83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212253 2005 JQ88 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
212254 2005 JZ88 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212255 2005 JX91 11/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212256 2005 JH94 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212257 2005 JS109 12/05/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
212258 2005 JY109 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212259 2005 JC111 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212260 2005 JG111 08/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
212261 2005 JN113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212262 2005 JL115 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212263 2005 JM117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212264 2005 JJ122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212265 2005 JA126 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212266 2005 JF128 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
212267 2005 JT131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212268 2005 JH132 13/05/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
212269 2005 JQ136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212270 2005 JU136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212271 2005 JO140 14/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
212272 2005 JV143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212273 2005 JR147 13/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212274 2005 JK148 15/05/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212275 2005 JY157 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212276 2005 KO1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
212277 2005 KN5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212278 2005 KV8 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212279 2005 KF11 30/05/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212280 2005 LK1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212281 2005 LQ6 02/06/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
212282 2005 LX8 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
212283 2005 LC21 05/06/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
212284 2005 LX22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212285 2005 LW28 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212286 2005 LX32 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212287 2005 LG38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212288 2005 LE45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212289 2005 MF3 23/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
212290 2005 MJ3 24/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212291 2005 MC11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212292 2005 MZ14 29/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
212293 2005 MG28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
212294 2005 MP36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212295 2005 MT54 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
212296 2005 NH5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212297 2005 NV22 03/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212298 2005 NN30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212299 2005 NP35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212300 2005 NB41 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL