Danh sách tiểu hành tinh/209601–209700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209601 2004 YP4 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209602 2004 YM12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209603 2004 YZ14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
209604 2004 YP15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209605 2004 YE19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
209606 2004 YA27 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209607 2004 YV33 17/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
209608 2005 AB1 01/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209609 2005 AJ2 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
209610 2005 AL2 06/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
209611 2005 AX4 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209612 2005 AC6 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209613 2005 AT7 06/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
209614 2005 AP10 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209615 2005 AY13 07/01/2005 Nogales Tenagra II Obs. 1,0 km MPC · JPL
209616 2005 AK14 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209617 2005 AD15 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209618 2005 AH16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209619 2005 AT19 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209620 2005 AA21 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209621 2005 AU22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209622 2005 AW31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209623 2005 AF43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209624 2005 AU43 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209625 2005 AJ44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209626 2005 AL45 01/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209627 2005 AD46 11/01/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,2 km MPC · JPL
209628 2005 AL46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209629 2005 AL53 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209630 2005 AB54 13/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
209631 2005 AL56 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209632 2005 AM61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209633 2005 AP79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
209634 2005 BK 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
209635 2005 BR1 17/01/2005 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
209636 2005 BV1 17/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
209637 2005 BU4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209638 2005 BT10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209639 2005 BU11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209640 2005 BK15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
209641 2005 BK24 17/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209642 2005 BP24 17/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209643 2005 BZ26 29/01/2005 Junk Bond D. Healy 1,0 km MPC · JPL
209644 2005 CR 01/02/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
209645 2005 CC2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209646 2005 CE2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209647 2005 CS2 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209648 2005 CV4 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209649 2005 CC5 01/02/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
209650 2005 CV5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209651 2005 CS8 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209652 2005 CU8 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209653 2005 CT10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209654 2005 CX15 02/02/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
209655 2005 CJ20 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209656 2005 CK20 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209657 2005 CS23 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209658 2005 CF27 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209659 2005 CP31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209660 2005 CZ31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209661 2005 CR35 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209662 2005 CC40 04/02/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
209663 2005 CO41 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209664 2005 CB45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209665 2005 CZ45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209666 2005 CV48 02/02/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
209667 2005 CZ48 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
209668 2005 CZ49 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209669 2005 CU56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209670 2005 CN58 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209671 2005 CE59 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209672 2005 CD64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
209673 2005 CX64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
209674 2005 CF67 09/02/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209675 2005 DF1 28/02/2005 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
209676 2005 EC 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209677 2005 EM 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209678 2005 ER6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209679 2005 EV8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209680 2005 EC9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209681 2005 EX11 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209682 2005 ER12 02/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209683 2005 ED13 02/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209684 2005 ET14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209685 2005 EX18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209686 2005 ET19 03/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
209687 2005 EB22 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
209688 2005 EE22 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209689 2005 EH22 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209690 2005 EN22 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
209691 2005 EB23 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209692 2005 EU28 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209693 2005 EF29 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209694 2005 EF30 03/03/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,6 km MPC · JPL
209695 2005 EK31 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209696 2005 EP31 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209697 2005 EV33 07/03/2005 RAS A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
209698 2005 EW44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209699 2005 ED45 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209700 2005 ED48 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL