Danh sách tiểu hành tinh/209501–209600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209501 2004 JX43 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
209502 2004 KT15 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209503 2004 KU17 23/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209504 2004 LT2 11/06/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
209505 2004 LG20 11/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
209506 2004 NR24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209507 2004 PP10 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 9,6 km MPC · JPL
209508 2004 PN31 08/08/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
209509 2004 PC71 08/08/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
209510 2004 PE85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209511 2004 PR85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209512 2004 RO2 05/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,4 km MPC · JPL
209513 2004 RV30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209514 2004 RT94 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
209515 2004 RP195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209516 2004 RY287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
209517 2004 RW307 13/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
209518 2004 RO308 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
209519 2004 RQ326 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209520 2004 RS336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209521 2004 SL33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209522 2004 SF34 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209523 2004 SP53 22/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
209524 2004 SX60 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
209525 2004 TA8 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 870 m MPC · JPL
209526 2004 TJ52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209527 2004 TQ60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
209528 2004 TF68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209529 2004 TO91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209530 2004 TA112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
209531 2004 TY145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209532 2004 TR275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
209533 2004 TR287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209534 2004 TM323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
209535 2004 TM331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209536 2004 TJ351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
209537 2004 TV367 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
209538 2004 TE368 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
209539 2004 TW368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
209540 Siurana 2004 UK1 23/10/2004 Begues J. Manteca 840 m MPC · JPL
209541 2004 UD3 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209542 2004 UJ3 19/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
209543 2004 US5 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209544 2004 VN5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
209545 2004 VL11 03/11/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
209546 2004 VJ22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
209547 2004 VT38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
209548 2004 VU48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209549 2004 VR53 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209550 2004 VH56 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
209551 2004 VZ57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209552 Isaacroberts 2004 VZ63 09/11/2004 Haleakala-Faulkes Faulkes Project 590 m MPC · JPL
209553 2004 VQ69 14/11/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 920 m MPC · JPL
209554 2004 VE74 12/11/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
209555 2004 VM112 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209556 2004 WG4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
209557 2004 WJ12 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209558 2004 XO2 01/12/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
209559 2004 XC3 03/12/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,2 km MPC · JPL
209560 2004 XC7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209561 2004 XF12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209562 2004 XM12 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
209563 2004 XC13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209564 2004 XO13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209565 2004 XD15 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209566 2004 XC19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209567 2004 XJ20 08/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
209568 2004 XV27 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209569 2004 XN32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209570 2004 XL40 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209571 2004 XM50 10/12/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 1,2 km MPC · JPL
209572 2004 XL57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209573 2004 XW58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209574 2004 XM63 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209575 2004 XV63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209576 2004 XN82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209577 2004 XY83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209578 2004 XE84 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
209579 2004 XL89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
209580 2004 XN98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209581 2004 XU102 14/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209582 2004 XT104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209583 2004 XE106 11/12/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
209584 2004 XT106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209585 2004 XY107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209586 2004 XN108 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209587 2004 XB110 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209588 2004 XL120 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209589 2004 XV120 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209590 2004 XD122 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209591 2004 XB128 14/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
209592 2004 XM133 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209593 2004 XE142 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209594 2004 XZ148 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209595 2004 XU154 15/12/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
209596 2004 XY159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209597 2004 XC166 02/12/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
209598 2004 XC177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209599 2004 YK 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209600 2004 YN3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL