Danh sách tiểu hành tinh/209401–209500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209401 2004 EA83 13/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
209402 2004 ER85 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
209403 2004 EO92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
209404 2004 EV93 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209405 2004 EZ94 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
209406 2004 EK95 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
209407 2004 FA4 17/03/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
209408 2004 FB5 20/03/2004 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
209409 2004 FU8 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
209410 2004 FT11 16/03/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
209411 2004 FF22 16/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
209412 2004 FM22 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
209413 2004 FJ24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209414 2004 FP30 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
209415 2004 FZ30 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209416 2004 FM31 18/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
209417 2004 FH32 30/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
209418 2004 FE35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
209419 2004 FS35 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
209420 2004 FT37 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209421 2004 FW37 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209422 2004 FF38 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209423 2004 FB40 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209424 2004 FP45 16/03/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
209425 2004 FX45 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
209426 2004 FY49 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
209427 2004 FO50 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
209428 2004 FR50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209429 2004 FL52 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209430 2004 FR56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209431 2004 FR59 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209432 2004 FC63 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209433 2004 FE63 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209434 2004 FP63 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209435 2004 FV63 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209436 2004 FV69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209437 2004 FB70 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209438 2004 FN81 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
209439 2004 FF93 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
209440 2004 FH94 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209441 2004 FY99 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209442 2004 FA101 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209443 2004 FJ107 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
209444 2004 FS115 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
209445 2004 FF123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209446 2004 FU130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
209447 2004 FQ136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
209448 2004 FO137 29/03/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
209449 2004 FL138 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
209450 2004 FE139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
209451 2004 FF141 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
209452 2004 FT161 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209453 2004 GA11 11/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
209454 2004 GV11 12/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
209455 2004 GK15 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209456 2004 GO16 10/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
209457 2004 GK18 12/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
209458 2004 GP22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
209459 2004 GF28 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209460 2004 GG28 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
209461 2004 GZ33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
209462 2004 GV40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209463 2004 GG47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209464 2004 GW47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
209465 2004 GO49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209466 2004 GM51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209467 2004 GW52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209468 2004 GX52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209469 2004 GZ55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209470 2004 GB57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209471 2004 GF58 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209472 2004 GB62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
209473 2004 GS80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209474 2004 HK1 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209475 2004 HT2 16/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
209476 2004 HH4 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209477 2004 HO8 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209478 2004 HP17 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209479 2004 HU18 19/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
209480 2004 HD30 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209481 2004 HG33 23/04/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
209482 2004 HH34 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209483 2004 HT37 22/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
209484 2004 HE45 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209485 2004 HZ51 24/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
209486 2004 HB60 23/04/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
209487 2004 HP60 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
209488 2004 HW62 30/04/2004 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
209489 2004 JV 10/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
209490 2004 JW3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209491 2004 JO5 10/05/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
209492 2004 JA6 12/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209493 2004 JZ6 09/05/2004 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
209494 2004 JL8 12/05/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
209495 2004 JS10 12/05/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
209496 2004 JJ11 12/05/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
209497 2004 JJ14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
209498 2004 JO17 12/05/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
209499 2004 JG21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209500 2004 JT21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL