Danh sách tiểu hành tinh/209201–209300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209201 2003 UM267 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209202 2003 UP268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
209203 2003 UO281 28/10/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
209204 2003 UN283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209205 2003 UQ283 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209206 2003 UQ288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
209207 2003 UD315 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209208 2003 UP316 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209209 Ericmarsh 2003 UB353 19/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
209210 2003 UB387 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209211 2003 VH4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
209212 2003 VG7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209213 2003 WR1 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
209214 2003 WU7 19/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
209215 2003 WP25 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 51 m MPC · JPL
209216 2003 WK30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209217 2003 WB37 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209218 2003 WZ40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209219 2003 WX52 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209220 2003 WR55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209221 2003 WW61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209222 2003 WJ63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209223 2003 WE64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209224 2003 WC69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209225 2003 WB71 20/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
209226 2003 WZ72 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209227 2003 WV78 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
209228 2003 WF79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209229 2003 WZ81 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209230 2003 WQ82 19/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209231 2003 WJ83 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209232 2003 WH87 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209233 2003 WN93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
209234 2003 WP93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
209235 2003 WT97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
209236 2003 WT99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209237 2003 WL101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209238 2003 WF108 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209239 2003 WU110 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209240 2003 WQ111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209241 2003 WD112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209242 2003 WE116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209243 2003 WV118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209244 2003 WX119 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209245 2003 WW124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
209246 2003 WJ125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209247 2003 WS127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209248 2003 WL129 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209249 2003 WT131 21/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
209250 2003 WH134 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209251 2003 WA138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
209252 2003 WR146 23/11/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209253 2003 WY146 23/11/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209254 2003 WQ149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209255 2003 WR152 28/11/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
209256 2003 WQ157 26/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
209257 2003 WY158 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209258 2003 WS159 30/11/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209259 2003 WW162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209260 2003 WF163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209261 2003 WP174 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209262 2003 WX189 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
209263 2003 WZ189 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209264 2003 WE192 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209265 2003 XU3 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209266 2003 XH4 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209267 2003 XS6 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209268 2003 XK8 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209269 2003 XG9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
209270 2003 XQ12 14/12/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
209271 2003 XS12 14/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
209272 2003 XW14 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
209273 2003 XP19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209274 2003 XY28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209275 2003 YB5 16/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209276 2003 YO12 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209277 2003 YS15 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209278 2003 YW15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
209279 2003 YY18 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
209280 2003 YX21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209281 2003 YD23 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
209282 2003 YS28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209283 2003 YV29 17/12/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
209284 2003 YZ34 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209285 2003 YS40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
209286 2003 YT40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209287 2003 YS43 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209288 2003 YE48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209289 2003 YH55 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209290 2003 YP56 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209291 2003 YJ66 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209292 2003 YZ77 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209293 2003 YP85 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209294 2003 YR89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209295 2003 YD107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209296 2003 YO109 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209297 2003 YM111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209298 2003 YR111 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209299 2003 YE119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209300 2003 YN120 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL