Danh sách tiểu hành tinh/207501–207600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207501 2006 HQ111 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
207502 2006 HZ111 30/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207503 2006 HY120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207504 Markusovszky 2006 HK152 25/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
207505 2006 JU1 01/05/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
207506 2006 JU4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207507 2006 JX5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207508 2006 JA12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207509 2006 JP12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207510 2006 JF14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207511 2006 JT16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207512 2006 JU17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
207513 2006 JO28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207514 2006 JD29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207515 2006 JO30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207516 2006 JE34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207517 2006 JN34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
207518 2006 JC36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207519 2006 JR40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207520 2006 JH45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
207521 2006 JD49 01/05/2006 Junk Bond D. Healy 960 m MPC · JPL
207522 2006 JB54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207523 2006 JE54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
207524 2006 JV79 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
207525 2006 JW79 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
207526 2006 JP80 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
207527 2006 KF 16/05/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
207528 2006 KJ2 18/05/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
207529 2006 KB4 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
207530 2006 KT11 19/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
207531 2006 KQ13 20/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
207532 2006 KU21 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
207533 2006 KM23 16/05/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
207534 2006 KZ25 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207535 2006 KP32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207536 2006 KE38 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
207537 2006 KF39 18/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
207538 2006 KM52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207539 2006 KR54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
207540 2006 KD56 21/05/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
207541 2006 KT57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207542 2006 KW57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207543 2006 KK61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207544 2006 KX90 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207545 2006 KK120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207546 2006 LL 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
207547 Charito 2006 LO 02/06/2006 La Cañada J. Lacruz 4,0 km MPC · JPL
207548 2006 LZ 04/06/2006 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
207549 2006 LR1 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207550 2006 LM2 02/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207551 2006 LS3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207552 2006 LL4 10/06/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
207553 2006 LU4 06/06/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
207554 2006 LZ4 14/06/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207555 2006 LS5 04/06/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
207556 2006 LU5 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
207557 2006 MS7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207558 2006 MU7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207559 2006 OQ1 17/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
207560 2006 OU7 19/07/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
207561 2006 OU12 19/07/2006 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
207562 2006 OW15 30/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 7,8 km MPC · JPL
207563 Toscana 2006 PC 01/08/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,4 km MPC · JPL
207564 2006 PZ 13/08/2006 Dax Dax Obs. 2,5 km MPC · JPL
207565 2006 PM1 10/08/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
207566 2006 PQ2 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
207567 2006 PN4 14/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
207568 2006 PW6 12/08/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
207569 2006 PP8 13/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
207570 2006 PQ12 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
207571 2006 PY13 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
207572 2006 PQ16 15/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
207573 2006 PP19 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
207574 2006 PZ21 15/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207575 2006 PN23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
207576 2006 PB31 13/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
207577 2006 PF31 13/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
207578 2006 PK43 13/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207579 2006 QM2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
207580 2006 QX2 17/08/2006 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
207581 2006 QY7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207582 2006 QE9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
207583 2006 QF15 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207584 2006 QF23 20/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
207585 Lubar 2006 QA24 17/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,2 km MPC · JPL
207586 2006 QA27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207587 2006 QR38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
207588 2006 QD52 23/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207589 2006 QQ54 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
207590 2006 QC56 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207591 2006 QH56 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
207592 2006 QT57 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
207593 2006 QG59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
207594 2006 QX76 21/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
207595 2006 QL79 24/08/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
207596 2006 QZ81 24/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
207597 2006 QU82 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207598 2006 QQ88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207599 2006 QF91 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
207600 2006 QG93 16/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL