Danh sách tiểu hành tinh/206501–206600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206501 2003 UD109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206502 2003 UK113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206503 2003 UB115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206504 2003 UN116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206505 2003 UR116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206506 2003 UJ118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
206507 2003 UV119 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206508 2003 UP122 19/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206509 2003 UX124 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
206510 2003 UU126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206511 2003 UW126 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206512 2003 UL127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
206513 2003 UT129 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206514 2003 UK132 19/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206515 2003 UB133 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
206516 2003 UW133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
206517 2003 UX134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206518 2003 UD138 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206519 2003 UF138 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206520 2003 UM141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
206521 2003 UH143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
206522 2003 UL145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
206523 2003 UT145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
206524 2003 UQ156 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206525 2003 UN159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206526 2003 UR159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206527 2003 UD162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206528 2003 US162 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206529 2003 UM168 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
206530 2003 UQ168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206531 2003 UP173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206532 2003 UJ174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206533 2003 UN174 21/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
206534 2003 UL176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206535 2003 UJ184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206536 2003 UK187 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206537 2003 UY187 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206538 2003 UJ194 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206539 2003 UM195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206540 2003 UH196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206541 2003 UV196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206542 2003 UB198 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
206543 2003 UN198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206544 2003 UE199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206545 2003 UH204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206546 2003 UT206 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206547 2003 UO217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
206548 2003 UY217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206549 2003 UW219 21/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206550 2003 UH223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206551 2003 UW234 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206552 2003 UW235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206553 2003 UO237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206554 2003 UG241 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206555 2003 UP250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206556 2003 US250 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206557 2003 UV250 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206558 2003 UB254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206559 2003 UL256 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206560 2003 UG258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206561 2003 UQ258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
206562 2003 UU261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206563 2003 UO265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206564 2003 UL268 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206565 2003 UJ270 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206566 2003 UT274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206567 2003 UA275 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206568 2003 UX279 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206569 2003 UX280 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206570 2003 UR298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
206571 2003 UT307 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
206572 2003 UK309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206573 2003 UU314 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206574 2003 VC 03/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
206575 2003 VT5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206576 2003 VE8 14/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206577 2003 VW10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206578 2003 WQ 16/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
206579 2003 WX2 16/11/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,8 km MPC · JPL
206580 2003 WU3 16/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
206581 2003 WT7 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206582 2003 WV7 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206583 2003 WA10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
206584 2003 WJ13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206585 2003 WM13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
206586 2003 WO17 18/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206587 2003 WJ20 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206588 2003 WP22 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
206589 2003 WU27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206590 2003 WU28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206591 2003 WV31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206592 2003 WW31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206593 2003 WN34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206594 2003 WY37 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
206595 2003 WN39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206596 2003 WA41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206597 2003 WC44 19/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206598 2003 WX44 19/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206599 2003 WE49 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206600 2003 WE53 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL