Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/207201–207300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207201 2005 EJ52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207202 2005 EZ53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207203 2005 EN62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
207204 2005 EX64 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
207205 2005 ED66 04/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207206 2005 EL66 04/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
207207 2005 EP69 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207208 2005 EC72 02/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207209 2005 ES72 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207210 2005 EF74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207211 2005 EH76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207212 2005 EK76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207213 2005 ES76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207214 2005 EX78 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207215 2005 EF81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207216 2005 ED86 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
207217 2005 EX87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
207218 2005 EG89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207219 2005 ED93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
207220 2005 EY96 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207221 2005 EE112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207222 2005 EQ113 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
207223 2005 EV115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
207224 2005 EG135 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207225 2005 EW135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
207226 2005 EX145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207227 2005 EL147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207228 2005 EE149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207229 2005 EA155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
207230 2005 ED155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
207231 2005 EM155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207232 2005 EN156 09/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
207233 2005 EC159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207234 2005 EH159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207235 2005 EB163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207236 2005 EG163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207237 2005 EE166 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
207238 2005 EE168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
207239 2005 EJ168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
207240 2005 EB169 11/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
207241 2005 EJ172 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
207242 2005 EJ180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207243 2005 EU183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207244 2005 EH184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207245 2005 ER198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
207246 2005 EN209 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207247 2005 EO211 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
207248 2005 EN213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207249 2005 EF217 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
207250 2005 EC218 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
207251 2005 EC222 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207252 2005 EY231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207253 2005 EC234 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
207254 2005 EX242 11/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
207255 2005 EJ243 11/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207256 2005 EL247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207257 2005 EH248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207258 2005 EW250 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207259 2005 EZ250 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207260 2005 ES251 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207261 2005 EP253 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207262 2005 ER256 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
207263 2005 EO260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207264 2005 EW266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207265 2005 EQ271 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207266 2005 EX271 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207267 2005 EK280 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207268 2005 EH281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
207269 2005 EJ288 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
207270 2005 EA293 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207271 2005 ER307 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
207272 2005 EB308 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207273 2005 EL321 08/03/2005 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
207274 2005 EL325 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207275 2005 EG327 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207276 2005 EV327 01/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
207277 2005 FC6 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
207278 2005 FL6 30/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
207279 2005 FW6 30/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
207280 2005 FX7 30/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
207281 2005 GT2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
207282 2005 GO5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207283 2005 GC8 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
207284 2005 GV11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
207285 2005 GE12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
207286 2005 GZ12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
207287 2005 GN13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
207288 2005 GJ14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207289 2005 GY22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
207290 2005 GT24 02/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
207291 2005 GK27 03/04/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
207292 2005 GJ28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207293 2005 GW30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207294 2005 GZ32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
207295 2005 GH35 02/04/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
207296 2005 GJ38 03/04/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
207297 2005 GU38 04/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
207298 2005 GF43 05/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
207299 2005 GR45 05/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207300 2005 GA48 05/04/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL