Danh sách tiểu hành tinh/207101–207200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207101 2005 AP14 01/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207102 2005 AS20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207103 2005 AZ22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207104 2005 AP23 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
207105 2005 AG24 07/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
207106 2005 AS24 07/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
207107 2005 AT24 07/01/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
207108 2005 AZ26 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207109 Stürmenchopf 2005 AA27 11/01/2005 Vicques M. Ory 1,4 km MPC · JPL
207110 2005 AX29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
207111 2005 AS30 09/01/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,0 km MPC · JPL
207112 2005 AM34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
207113 2005 AS34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207114 2005 AZ34 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207115 2005 AH37 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
207116 2005 AD43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207117 2005 AP43 15/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
207118 2005 AQ48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207119 2005 AJ50 13/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
207120 2005 AD55 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207121 2005 AT58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207122 2005 AA59 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207123 2005 AY61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
207124 2005 AB62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207125 2005 AX68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207126 2005 AD69 15/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207127 2005 AK69 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207128 2005 AJ73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207129 2005 AV74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207130 2005 BW 16/01/2005 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 1,5 km MPC · JPL
207131 2005 BM4 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
207132 2005 BU5 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207133 2005 BE6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
207134 2005 BO7 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
207135 2005 BX7 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
207136 2005 BN11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207137 2005 BC16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207138 2005 BO17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207139 2005 BL20 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
207140 2005 BY24 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207141 2005 BL27 17/01/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,8 km MPC · JPL
207142 2005 BM29 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207143 2005 CH5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207144 2005 CT12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207145 2005 CT13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207146 2005 CB15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207147 2005 CV16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
207148 2005 CH17 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207149 2005 CA18 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207150 2005 CV19 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207151 2005 CB21 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207152 2005 CT21 02/02/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
207153 2005 CF25 04/02/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
207154 2005 CQ25 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207155 2005 CN26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
207156 2005 CD27 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207157 2005 CL28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207158 2005 CF34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207159 2005 CT36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207160 2005 CQ38 03/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
207161 2005 CT43 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207162 2005 CH47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207163 2005 CW47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207164 2005 CY47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207165 2005 CZ47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207166 2005 CV50 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
207167 2005 CR52 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
207168 2005 CQ53 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
207169 2005 CO56 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207170 2005 CO58 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
207171 2005 CS59 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
207172 2005 CX62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207173 2005 CJ66 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207174 2005 CK67 15/02/2005 Gnosca S. Sposetti 2,0 km MPC · JPL
207175 2005 CL67 15/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,0 km MPC · JPL
207176 2005 CU67 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207177 2005 CU68 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
207178 2005 CL76 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
207179 2005 CP78 14/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
207180 2005 EU 02/03/2005 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
207181 2005 EJ6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207182 2005 EB10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207183 2005 EU12 02/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207184 2005 EZ14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207185 2005 EH16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207186 2005 EQ18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207187 2005 EE21 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
207188 2005 EK26 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
207189 2005 EP29 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207190 2005 EY33 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207191 2005 EF35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207192 2005 EB38 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207193 2005 EZ38 03/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
207194 2005 EB43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207195 2005 EQ44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207196 2005 EQ47 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
207197 2005 EE48 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
207198 2005 EN49 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207199 2005 ER49 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207200 2005 EJ50 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL