Danh sách tiểu hành tinh/206601–206700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206601 2003 WE54 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
206602 2003 WB55 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206603 2003 WG55 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206604 2003 WJ61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206605 2003 WY64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206606 2003 WO66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
206607 2003 WD69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
206608 2003 WN76 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206609 2003 WC77 19/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
206610 2003 WF78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206611 2003 WZ79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206612 2003 WN94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
206613 2003 WO100 20/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
206614 2003 WN103 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206615 2003 WX107 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206616 2003 WK110 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
206617 2003 WX110 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206618 2003 WX114 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206619 2003 WS117 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
206620 2003 WW123 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206621 2003 WY123 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206622 2003 WT140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206623 2003 WA141 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206624 2003 WR142 21/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
206625 2003 WW142 23/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206626 2003 WM145 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206627 2003 WO146 23/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
206628 2003 WE151 24/11/2003 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
206629 2003 WT154 26/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
206630 2003 WK159 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206631 2003 WO161 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
206632 2003 WD167 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
206633 2003 WO170 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
206634 2003 WA171 21/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206635 2003 WS171 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206636 2003 WX171 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206637 2003 WR172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206638 2003 WA190 24/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206639 2003 WJ190 24/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206640 2003 XS5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
206641 2003 XJ8 04/12/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
206642 2003 XH13 14/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206643 2003 XL13 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206644 2003 XM21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
206645 2003 XZ34 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206646 2003 YG3 19/12/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,2 km MPC · JPL
206647 2003 YL6 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206648 2003 YL9 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
206649 2003 YD18 16/12/2003 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
206650 2003 YP23 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206651 2003 YU24 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206652 2003 YH25 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206653 2003 YQ26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
206654 2003 YX27 17/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
206655 2003 YN35 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206656 2003 YD37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206657 2003 YF39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206658 2003 YW39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206659 2003 YD44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206660 2003 YL50 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206661 2003 YP60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
206662 2003 YB64 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206663 2003 YF66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206664 2003 YL71 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206665 2003 YZ72 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206666 2003 YA78 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
206667 2003 YJ82 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206668 2003 YE85 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206669 2003 YY86 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206670 2003 YL89 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
206671 2003 YK95 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206672 2003 YR107 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206673 2003 YC111 27/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
206674 2003 YX111 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206675 2003 YB114 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206676 2003 YF125 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206677 2003 YT126 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206678 2003 YY129 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206679 2003 YJ131 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206680 2003 YU132 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206681 2003 YD135 28/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
206682 2003 YQ135 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206683 2003 YJ140 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206684 2003 YE142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206685 2003 YM143 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206686 2003 YM144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206687 2003 YC148 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206688 2003 YO154 29/12/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
206689 2003 YK155 30/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206690 2003 YL156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206691 2003 YP156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206692 2003 YT156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206693 2003 YA163 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206694 2003 YJ170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206695 2004 AH2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
206696 2004 AO2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
206697 2004 AZ8 14/01/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
206698 2004 AD13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206699 2004 BZ1 16/01/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
206700 2004 BC2 16/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL