Danh sách tiểu hành tinh/206701–206800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206701 2004 BD3 16/01/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
206702 2004 BR11 16/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206703 2004 BP19 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206704 2004 BJ31 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
206705 2004 BH33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206706 2004 BD34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206707 2004 BK35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
206708 2004 BS35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206709 2004 BW36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206710 2004 BK37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
206711 2004 BO39 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206712 2004 BS41 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206713 2004 BZ41 19/01/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
206714 2004 BK47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206715 2004 BP50 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206716 2004 BU50 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206717 2004 BC51 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
206718 2004 BY51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206719 2004 BW52 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206720 2004 BW56 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206721 2004 BJ58 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206722 2004 BH63 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206723 2004 BT71 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206724 2004 BY72 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
206725 2004 BR73 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206726 2004 BX73 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206727 2004 BE78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206728 2004 BP78 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206729 2004 BL80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206730 2004 BM90 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206731 2004 BP99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
206732 2004 BY99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206733 2004 BG101 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206734 2004 BD112 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206735 2004 BP118 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206736 2004 BV119 30/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206737 2004 BC120 30/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
206738 2004 BD120 30/01/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
206739 2004 BV120 31/01/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
206740 2004 BH124 18/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206741 2004 BR124 16/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
206742 2004 BY124 16/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
206743 2004 BB129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206744 2004 BJ135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
206745 2004 BR139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206746 2004 BB142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206747 2004 BH145 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206748 2004 BA146 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206749 2004 BX148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
206750 2004 BD149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206751 2004 BJ149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206752 2004 BT150 17/01/2004 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
206753 2004 BW151 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
206754 2004 BM155 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
206755 2004 CJ2 12/02/2004 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
206756 2004 CF5 10/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206757 2004 CH5 10/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
206758 2004 CV6 11/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206759 2004 CA7 09/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
206760 2004 CU11 11/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206761 2004 CU13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206762 2004 CE21 11/02/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
206763 2004 CV21 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206764 2004 CR22 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
206765 2004 CG26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
206766 2004 CR27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206767 2004 CM30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206768 2004 CT43 12/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206769 2004 CW43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206770 2004 CO48 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
206771 2004 CO53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
206772 2004 CM63 12/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206773 2004 CX64 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
206774 2004 CZ64 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
206775 2004 CC65 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206776 2004 CS78 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206777 2004 CM89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206778 2004 CK96 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
206779 2004 CR97 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206780 2004 CV105 14/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206781 2004 CS109 12/02/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
206782 2004 CG110 14/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206783 2004 CN112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
206784 2004 CO115 02/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206785 2004 CK117 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
206786 2004 CP125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
206787 2004 DQ 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206788 2004 DP5 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206789 2004 DN7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206790 2004 DD13 16/02/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
206791 2004 DQ13 16/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206792 2004 DF19 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
206793 2004 DW23 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206794 2004 DU30 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206795 2004 DD31 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206796 2004 DQ32 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
206797 2004 DL37 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206798 2004 DV39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206799 2004 DO43 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206800 2004 DA44 24/02/2004 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL