Danh sách tiểu hành tinh/206001–206100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206001 2002 PK33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
206002 2002 PJ49 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206003 2002 PW79 03/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
206004 2002 PQ89 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206005 2002 PZ95 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206006 2002 PZ98 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206007 2002 PC100 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206008 2002 PK109 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206009 2002 PT111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206010 2002 PS119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
206011 2002 PK125 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206012 2002 PA133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206013 2002 PW136 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206014 2002 PK142 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206015 2002 PZ146 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
206016 2002 PR153 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206017 2002 PY156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
206018 2002 PF162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
206019 2002 PM162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
206020 2002 PF166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
206021 2002 PW167 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206022 2002 PG172 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206023 2002 PO173 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206024 2002 PX179 08/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206025 2002 PS182 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206026 2002 PV185 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206027 2002 PA186 15/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
206028 2002 QL1 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
206029 2002 QT1 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
206030 2002 QU2 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
206031 2002 QQ4 16/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
206032 2002 QS4 16/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206033 2002 QZ4 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206034 2002 QJ5 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206035 2002 QV12 26/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206036 2002 QT17 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206037 2002 QS27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
206038 2002 QL29 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206039 2002 QF33 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206040 2002 QF44 30/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206041 2002 QU61 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206042 2002 QC66 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206043 2002 QU68 29/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206044 2002 QJ72 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206045 2002 QX72 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206046 2002 QR74 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206047 2002 QD77 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206048 2002 QR77 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206049 2002 QB82 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206050 2002 QW84 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206051 2002 QQ85 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206052 2002 QU85 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206053 2002 QH88 27/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206054 2002 QF90 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206055 2002 QK95 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206056 2002 QC97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206057 2002 QB100 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206058 2002 QJ108 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206059 2002 QQ108 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206060 2002 QP109 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206061 2002 QL114 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206062 2002 QB115 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206063 2002 QH116 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206064 2002 QD119 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206065 2002 QF120 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206066 2002 QK121 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206067 2002 QM122 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206068 2002 RM3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
206069 2002 RM4 03/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206070 2002 RF8 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
206071 2002 RS10 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206072 2002 RD23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206073 2002 RP29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
206074 2002 RV45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206075 2002 RE46 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206076 2002 RW46 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206077 2002 RQ56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206078 2002 RM60 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206079 2002 RU66 03/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206080 2002 RG68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
206081 2002 RQ72 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206082 2002 RJ75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206083 2002 RK81 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
206084 2002 RT81 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206085 2002 RG93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
206086 2002 RH124 09/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
206087 2002 RN132 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
206088 2002 RV133 10/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206089 2002 RR138 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206090 2002 RX138 10/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
206091 2002 RY140 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206092 2002 RZ142 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206093 2002 RW150 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206094 2002 RF155 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206095 2002 RG155 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206096 2002 RD158 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206097 2002 RX162 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206098 2002 RU171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
206099 2002 RT177 13/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
206100 2002 RT180 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL