Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/205901–206000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205901 2002 GO72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
205902 2002 GS73 09/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205903 2002 GV74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205904 2002 GZ74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205905 2002 GJ78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205906 2002 GA80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205907 2002 GG84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205908 2002 GV95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205909 2002 GM97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205910 2002 GD100 10/04/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
205911 2002 GA104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205912 2002 GC107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205913 2002 GY110 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205914 2002 GX111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205915 2002 GO118 12/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
205916 2002 GU127 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205917 2002 GT135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205918 2002 GM136 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205919 2002 GT139 13/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
205920 2002 GB143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205921 2002 GY159 14/04/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
205922 2002 GQ170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205923 2002 GG171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205924 2002 HZ7 20/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205925 2002 HH9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205926 2002 HV12 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205927 2002 JF10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205928 2002 JS11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
205929 2002 JO17 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
205930 2002 JB19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
205931 2002 JD20 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
205932 2002 JA22 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205933 2002 JD26 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205934 2002 JF29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205935 2002 JW33 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205936 2002 JE36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205937 2002 JT39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
205938 2002 JB41 08/05/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
205939 2002 JG42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205940 2002 JA46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205941 2002 JW50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205942 2002 JQ53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205943 2002 JU55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205944 2002 JV62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205945 2002 JH71 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205946 2002 JH77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205947 2002 JP80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205948 2002 JO86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205949 2002 JZ89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205950 2002 JS95 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205951 2002 JK104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205952 2002 JS121 05/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205953 2002 JH122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
205954 2002 JR122 06/05/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
205955 2002 JC133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205956 2002 JA138 09/05/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
205957 2002 JZ141 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205958 2002 KN5 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205959 2002 KQ10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205960 2002 KR14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205961 2002 KG15 23/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205962 2002 LE4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205963 2002 LD14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205964 2002 LU20 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205965 2002 LH29 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
205966 2002 LV29 09/06/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
205967 2002 LX39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205968 2002 LT61 03/06/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
205969 2002 LO62 14/06/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
205970 2002 NL2 06/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
205971 2002 NO3 08/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205972 2002 NY4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
205973 2002 NO6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
205974 2002 NQ18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205975 2002 ND20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205976 2002 NH21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205977 2002 NA23 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205978 2002 NZ39 14/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
205979 2002 NB42 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
205980 2002 NC42 14/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
205981 2002 NG44 12/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
205982 2002 NN45 13/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
205983 2002 NT45 13/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
205984 2002 NN48 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
205985 2002 NY58 04/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
205986 2002 NX62 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
205987 2002 NX64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
205988 2002 NR67 05/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
205989 2002 NY67 14/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
205990 2002 OE12 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
205991 2002 OP22 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205992 2002 OD24 23/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
205993 2002 OZ24 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
205994 2002 OO25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
205995 2002 OB29 22/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
205996 2002 PK9 05/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
205997 2002 PM16 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205998 2002 PH20 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
205999 2002 PY25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206000 2002 PH31 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also