Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/204201–204300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204201 2004 BS150 17/01/2004 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
204202 2004 CA 02/02/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
204203 2004 CT5 10/02/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
204204 2004 CP8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204205 2004 CX9 11/02/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
204206 2004 CC14 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
204207 2004 CG17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
204208 2004 CL22 11/02/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
204209 2004 CO29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204210 2004 CU42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204211 2004 CX42 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
204212 2004 CL44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204213 2004 CH54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204214 2004 CW58 10/02/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
204215 2004 CA67 15/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
204216 2004 CM68 11/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204217 2004 CB80 11/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
204218 2004 CQ80 11/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
204219 2004 CY82 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204220 2004 CJ85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204221 2004 CO85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
204222 2004 CF88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204223 2004 CS90 12/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
204224 2004 CZ92 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204225 2004 CX98 14/02/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
204226 2004 CK102 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204227 2004 CA113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
204228 2004 CB114 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
204229 2004 CD116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
204230 2004 CV128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204231 2004 CC129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204232 2004 DG2 19/02/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
204233 2004 DA7 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204234 2004 DZ17 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204235 2004 DQ30 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204236 2004 DB33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204237 2004 DR33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204238 2004 DS33 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
204239 2004 DS39 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204240 2004 DL42 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
204241 2004 DU48 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204242 2004 DV48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
204243 2004 DH50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
204244 2004 DN54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
204245 2004 DT54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
204246 2004 DQ56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
204247 2004 DC58 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204248 2004 EG1 14/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204249 2004 EU4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
204250 2004 EH26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
204251 2004 EQ28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204252 2004 EA38 14/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
204253 2004 EB39 14/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
204254 2004 ET54 14/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
204255 2004 EB57 15/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
204256 2004 EW68 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
204257 2004 EL74 13/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
204258 2004 EL84 15/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
204259 2004 EZ84 15/03/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
204260 2004 FA1 17/03/2004 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 4,2 km MPC · JPL
204261 2004 FH16 26/03/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
204262 2004 FZ21 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204263 2004 FG30 19/03/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
204264 2004 FL31 17/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
204265 2004 FG32 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
204266 2004 FC33 16/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
204267 2004 FD38 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
204268 2004 FZ48 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
204269 2004 FQ83 18/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
204270 2004 FJ92 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204271 2004 FP102 22/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
204272 2004 FV119 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
204273 2004 FP130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
204274 2004 FL142 27/03/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
204275 2004 FD144 29/03/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
204276 2004 FU145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204277 2004 GJ19 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204278 2004 HG1 17/04/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
204279 2004 HV5 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204280 2004 HJ34 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204281 2004 HL50 23/04/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
204282 2004 KR16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204283 2004 LY8 12/06/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
204284 2004 LX14 11/06/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
204285 2004 LM23 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204286 2004 ME1 16/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204287 2004 NK13 11/07/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
204288 2004 OH5 16/07/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
204289 2004 PP3 03/08/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
204290 2004 PV21 08/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
204291 2004 PH27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
204292 2004 PR33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
204293 2004 PD34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
204294 2004 PA39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204295 2004 PO45 07/08/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
204296 2004 PT61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204297 2004 PV61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204298 2004 PR63 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204299 2004 PM72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204300 2004 PT79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL