Danh sách tiểu hành tinh/203001–203100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203001 1999 VL197 03/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
203002 1999 VZ203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
203003 1999 VD208 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
203004 1999 VD210 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203005 1999 VA211 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
203006 1999 WS12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
203007 1999 XB30 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
203008 1999 XV50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203009 1999 XV96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203010 1999 XJ181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203011 1999 XH183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203012 1999 XE203 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203013 1999 XJ204 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
203014 1999 XC233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
203015 1999 YF3 19/12/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
203016 1999 YP4 28/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203017 2000 AM45 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203018 2000 AJ93 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203019 2000 AN126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203020 2000 AW127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203021 2000 AJ152 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
203022 2000 AD183 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
203023 2000 AM208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
203024 2000 AL212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
203025 2000 AO225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
203026 2000 AN226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
203027 2000 AC241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
203028 2000 AQ252 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
203029 2000 BR 28/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
203030 2000 BM1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
203031 2000 BQ10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203032 2000 BR11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
203033 2000 BD33 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
203034 2000 BY48 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
203035 2000 CJ65 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203036 2000 CX65 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203037 2000 CE79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
203038 2000 CE113 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203039 2000 DG10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203040 2000 DH11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
203041 2000 DE36 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203042 2000 DZ46 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
203043 2000 DR48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203044 2000 DG113 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
203045 2000 DW113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
203046 2000 EC45 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203047 2000 EC52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
203048 2000 EP109 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
203049 2000 EO113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203050 2000 EN125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
203051 2000 ER193 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203052 2000 FB20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203053 2000 FH51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
203054 2000 GA16 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203055 2000 GH24 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203056 2000 GA26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203057 2000 GP121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
203058 2000 GO180 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203059 2000 HO32 29/04/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
203060 2000 HK67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
203061 2000 JP68 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
203062 2000 KF3 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
203063 2000 KM54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
203064 2000 NH20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203065 2000 OR21 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203066 2000 PD19 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203067 2000 PE22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203068 2000 PN32 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203069 2000 QS12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203070 2000 QQ21 24/08/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
203071 2000 QG27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203072 2000 QC39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203073 2000 QM39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203074 2000 QT43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203075 2000 QP46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203076 2000 QU49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203077 2000 QH57 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203078 2000 QR59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203079 2000 QE82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203080 2000 QF85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203081 2000 QG86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203082 2000 QN86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203083 2000 QT95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203084 2000 QN97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203085 2000 QT100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203086 2000 QX103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203087 2000 QD123 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203088 2000 QD166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203089 2000 QC203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203090 2000 QU214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203091 2000 QV215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203092 2000 QY221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
203093 2000 RS6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203094 2000 RU16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203095 2000 RO37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203096 2000 RQ43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203097 2000 RL67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203098 2000 RY84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
203099 2000 RF93 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203100 2000 RP93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL