Danh sách tiểu hành tinh/202001–202100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202001 2004 PV113 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
202002 2004 QW7 22/08/2004 WISE Wise Obs. 880 m MPC · JPL
202003 2004 QQ9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
202004 2004 QT9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
202005 2004 QZ13 24/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202006 2004 QC14 24/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202007 2004 QS24 26/08/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
202008 2004 QX26 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
202009 2004 RN5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
202010 2004 RE12 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 960 m MPC · JPL
202011 2004 RW16 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202012 2004 RC20 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202013 2004 RS27 06/09/2004 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
202014 2004 RT28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
202015 2004 RC33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202016 2004 RL35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202017 2004 RA37 07/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
202018 2004 RA43 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
202019 2004 RO43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202020 2004 RQ45 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
202021 2004 RX45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202022 2004 RE46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202023 2004 RZ48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202024 2004 RZ53 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
202025 2004 RP54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202026 2004 RY54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202027 2004 RS56 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
202028 2004 RJ59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202029 2004 RC62 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202030 2004 RK65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202031 2004 RK67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202032 2004 RP67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202033 2004 RS71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202034 2004 RL73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
202035 2004 RK77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202036 2004 RE78 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202037 2004 RL85 09/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 830 m MPC · JPL
202038 2004 RA101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202039 2004 RZ103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
202040 2004 RN104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202041 2004 RS108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202042 2004 RW135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
202043 2004 RP143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202044 2004 RU146 09/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
202045 2004 RV149 09/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
202046 2004 RS153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202047 2004 RM155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202048 2004 RW157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202049 2004 RG166 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202050 2004 RF167 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202051 2004 RW177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202052 2004 RF190 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202053 2004 RH192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202054 2004 RA193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202055 2004 RS196 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
202056 2004 RN227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202057 2004 RV229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202058 2004 RD250 13/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
202059 2004 RB265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202060 2004 RH291 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202061 2004 RN292 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202062 2004 RG309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202063 2004 RX323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202064 2004 RT333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
202065 2004 RK335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
202066 2004 RT339 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202067 2004 RW339 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202068 2004 SA4 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202069 2004 SN4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202070 2004 SG11 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
202071 2004 SN20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
202072 2004 SJ24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202073 2004 SL24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202074 2004 SP24 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202075 2004 SF30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202076 2004 SV30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202077 2004 SS32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
202078 2004 ST38 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202079 2004 SR39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202080 2004 SR40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
202081 2004 SA50 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202082 2004 SQ51 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202083 2004 ST53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202084 2004 SE56 30/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
202085 2004 SZ60 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202086 2004 TZ 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202087 2004 TU1 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202088 2004 TB2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202089 2004 TP3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202090 2004 TN7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202091 2004 TF14 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202092 Algirdas 2004 TD17 11/10/2004 Moletai K. Černis 1,1 km MPC · JPL
202093 Jogaila 2004 TP17 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
202094 2004 TM18 12/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
202095 2004 TQ20 05/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
202096 2004 TE26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
202097 2004 TS28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202098 2004 TB29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202099 2004 TK29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202100 2004 TV34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL