Danh sách tiểu hành tinh/202601–202700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202601 2006 HG21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202602 2006 HL23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202603 2006 HL24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202604 2006 HP25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202605 Shenchunshan 2006 HY30 18/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 3,5 km MPC · JPL
202606 2006 HU34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
202607 2006 HC39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202608 2006 HQ43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
202609 2006 HL44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202610 2006 HY45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202611 2006 HP50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202612 2006 HX53 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
202613 2006 HE55 21/04/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
202614 Kayleigh 2006 HD58 30/04/2006 Kambah D. Herald 1,8 km MPC · JPL
202615 2006 HR64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202616 2006 HC65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202617 2006 HC67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202618 2006 HW72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
202619 2006 HX72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202620 2006 HX73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202621 2006 HT78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202622 2006 HN79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202623 2006 HK80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202624 2006 HU80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202625 2006 HE82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
202626 2006 HD83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202627 2006 HN90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202628 2006 HN94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202629 2006 HE95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202630 2006 HW100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202631 2006 HK117 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202632 2006 HN120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202633 2006 HA152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
202634 2006 HU153 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202635 2006 JD1 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
202636 2006 JA3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202637 2006 JT4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
202638 2006 JC8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202639 2006 JU8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202640 2006 JW13 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202641 2006 JE15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202642 2006 JS15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
202643 2006 JR27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202644 2006 JU33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
202645 2006 JD34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202646 2006 JM34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202647 2006 JR38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202648 2006 JK42 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
202649 2006 JS46 01/05/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
202650 2006 JL47 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202651 2006 JO56 06/05/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
202652 2006 JA58 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202653 2006 KW 18/05/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
202654 2006 KY6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
202655 2006 KK10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
202656 2006 KE11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
202657 2006 KV15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202658 2006 KW20 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202659 2006 KU22 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202660 2006 KK39 19/05/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
202661 2006 KR49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202662 2006 KE63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202663 2006 KE78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202664 2006 KD94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202665 2006 KX100 24/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
202666 2006 KG101 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202667 2006 KD102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202668 2006 KP106 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202669 2006 KB107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
202670 2006 KC115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202671 2006 KA121 21/05/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
202672 2006 KW122 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
202673 2006 LA5 14/06/2006 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
202674 2006 LT5 05/06/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202675 2006 MB1 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
202676 2006 MH8 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202677 2006 QG39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
202678 2006 QF167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
202679 2006 SG142 19/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202680 2006 TV63 10/10/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
202681 2006 UX89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202682 2006 UP139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202683 2006 US216 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ATE · 390 m MPC · JPL
202684 2006 VG74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202685 2006 VV85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202686 Birkfellner 2007 CH54 09/02/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,2 km MPC · JPL
202687 2007 DJ38 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202688 2007 DN102 21/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 880 m MPC · JPL
202689 2007 DR111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202690 2007 EM46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202691 2007 EK70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
202692 2007 EL82 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
202693 2007 EC120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202694 2007 EY172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202695 2007 EY183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202696 2007 ET189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
202697 2007 EX208 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
202698 2007 ER209 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202699 2007 EH220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
202700 2007 FS37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL