Danh sách tiểu hành tinh/203601–203700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203601 2002 DR1 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
203602 Danjoyce 2002 ED 04/03/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
203603 2002 EJ2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,0 km MPC · JPL
203604 2002 EJ21 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
203605 2002 EW24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
203606 2002 EG28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203607 2002 EA54 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203608 2002 EV58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203609 2002 EW65 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203610 2002 EC67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203611 2002 EP67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203612 2002 EG78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
203613 2002 EF81 13/03/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
203614 2002 EL88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203615 2002 EA91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203616 2002 EM97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203617 2002 EM108 09/03/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
203618 2002 EX115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
203619 2002 EO120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203620 2002 EU125 11/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
203621 2002 EB129 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203622 2002 EP129 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203623 2002 FU 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
203624 2002 FZ3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
203625 2002 FH13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203626 2002 FQ16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
203627 2002 FC20 18/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203628 2002 FP22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203629 2002 FP25 19/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203630 2002 FR27 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203631 2002 FF29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203632 2002 FN38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203633 2002 FO38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203634 2002 GH3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203635 2002 GK24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203636 2002 GZ41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203637 2002 GY44 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203638 2002 GL45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203639 2002 GK70 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203640 2002 GT77 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203641 2002 GZ81 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203642 2002 GR83 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203643 2002 GK96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203644 2002 GC99 10/04/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203645 2002 GF99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
203646 2002 GL100 10/04/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203647 2002 GS116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203648 2002 GQ123 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203649 2002 GQ142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203650 2002 GV159 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
203651 2002 GK163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203652 2002 GS164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
203653 2002 GR171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203654 2002 GW175 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203655 2002 HO15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203656 2002 JL14 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203657 2002 JP15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203658 2002 JX16 07/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
203659 2002 JF18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
203660 2002 JG20 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203661 2002 JY44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203662 2002 JZ63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203663 2002 JH64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203664 2002 JY73 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
203665 2002 JZ73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203666 2002 JU77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203667 2002 JW88 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203668 2002 JQ104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
203669 2002 JG115 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203670 2002 JH120 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
203671 2002 JN123 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203672 2002 JF136 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203673 2002 JF146 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203674 2002 JM147 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203675 2002 LH 01/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203676 2002 LP6 01/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
203677 2002 LB8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203678 2002 LP43 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203679 2002 MK 16/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203680 2002 NU5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
203681 2002 NX11 04/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
203682 2002 NN13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
203683 2002 NJ18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203684 2002 NM25 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203685 2002 NT35 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203686 2002 NQ38 14/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
203687 2002 ND39 13/07/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
203688 2002 NF39 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203689 2002 NN49 14/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
203690 2002 NK53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
203691 2002 NV53 04/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
203692 2002 NK59 08/07/2002 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
203693 2002 NU63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203694 2002 ND66 09/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
203695 2002 NK66 09/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203696 2002 OJ9 21/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
203697 2002 OV12 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203698 2002 OT21 18/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203699 2002 OE29 18/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
203700 2002 OG31 17/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL