Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/202101–202200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202101 2004 TA35 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
202102 2004 TB36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202103 2004 TK36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202104 2004 TV40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202105 2004 TJ41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
202106 2004 TH42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202107 2004 TB49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202108 2004 TQ52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202109 2004 TZ53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202110 2004 TC55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202111 2004 TL59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202112 2004 TT72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202113 2004 TJ104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
202114 2004 TM113 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202115 2004 TZ115 03/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
202116 2004 TC116 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202117 2004 TO116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
202118 2004 TE118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
202119 2004 TD121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
202120 2004 TL121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
202121 2004 TL124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202122 2004 TY127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202123 2004 TC131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
202124 2004 TM146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202125 2004 TQ150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202126 2004 TZ161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202127 2004 TB169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202128 2004 TJ169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202129 2004 TM170 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202130 2004 TF176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202131 2004 TO178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202132 2004 TP184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202133 2004 TU201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
202134 2004 TX202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202135 2004 TH209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202136 2004 TA211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202137 2004 TH218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202138 2004 TE221 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202139 2004 TF241 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202140 2004 TM247 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
202141 2004 TX272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
202142 2004 TA273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
202143 2004 TC278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202144 2004 TU280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202145 2004 TR283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202146 2004 TO290 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
202147 2004 TC311 10/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
202148 2004 TX317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202149 2004 TH324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202150 2004 TJ337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202151 2004 TL337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202152 2004 TP343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202153 2004 TT343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202154 2004 TB345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202155 2004 TX368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202156 2004 US7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202157 2004 VV2 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202158 2004 VX5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202159 2004 VC7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202160 2004 VR15 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202161 2004 VE22 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202162 2004 VU25 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202163 2004 VL29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202164 2004 VA41 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202165 2004 VR43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202166 2004 VY48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202167 2004 VQ59 09/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
202168 2004 VA60 09/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
202169 2004 VD60 09/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
202170 2004 VE69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202171 2004 VE71 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
202172 2004 VH87 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202173 2004 WA1 18/11/2004 Jornada D. S. Dixon 2,9 km MPC · JPL
202174 2004 WB3 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
202175 2004 XQ3 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202176 2004 XT4 02/12/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
202177 2004 XH5 02/12/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202178 2004 XV7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
202179 2004 XU11 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
202180 2004 XW11 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
202181 2004 XE13 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202182 2004 XV18 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202183 2004 XE21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202184 2004 XC22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202185 2004 XN27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202186 2004 XM32 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
202187 2004 XS37 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
202188 2004 XZ40 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
202189 2004 XQ43 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
202190 2004 XZ46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202191 2004 XA48 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202192 2004 XO50 09/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
202193 2004 XX56 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202194 2004 XV57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202195 2004 XS64 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202196 2004 XE71 11/12/2004 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
202197 2004 XQ73 11/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
202198 2004 XW76 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
202199 2004 XW77 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
202200 2004 XN81 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL