Danh sách tiểu hành tinh/201001–201100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201001 2002 CL168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201002 2002 CW170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
201003 2002 CL172 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201004 2002 CD175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201005 2002 CY176 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201006 2002 CH185 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
201007 2002 CL190 10/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
201008 2002 CQ205 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201009 2002 CA211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201010 2002 CK215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201011 2002 CE219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201012 2002 CU222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201013 2002 CJ225 15/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
201014 2002 CL226 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201015 2002 CF228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
201016 2002 CY241 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
201017 2002 CU252 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201018 2002 CW256 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201019 Oliverwhite 2002 CZ257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
201020 2002 CG259 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
201021 2002 CJ259 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
201022 2002 CT261 07/02/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
201023 Karlwhittenburg 2002 CZ264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
201024 2002 CL280 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201025 2002 CB282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201026 2002 CD282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201027 2002 CQ284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201028 2002 CE292 11/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
201029 2002 CM292 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201030 2002 CX295 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201031 2002 CL306 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
201032 2002 DC7 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
201033 2002 DJ10 20/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
201034 2002 DF11 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201035 2002 DJ13 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201036 2002 DP13 16/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
201037 2002 DW14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201038 2002 DO17 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201039 2002 ES5 09/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
201040 2002 EX7 10/03/2002 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
201041 2002 EB14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201042 2002 ET14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
201043 2002 EJ15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
201044 2002 EK17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201045 2002 EM17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201046 2002 EA23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
201047 2002 EY25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201048 2002 EU32 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201049 2002 EY32 11/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
201050 2002 EV33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201051 2002 ED35 11/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201052 2002 EO39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201053 2002 EL43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
201054 2002 ED55 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201055 2002 ED57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201056 2002 EY57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201057 2002 EW61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201058 2002 ET71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201059 2002 EG73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201060 2002 EZ84 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201061 2002 EX85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201062 2002 EZ89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201063 2002 EV90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201064 2002 ED92 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201065 2002 EK99 04/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
201066 2002 EN103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
201067 2002 EJ105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201068 2002 EF110 09/03/2002 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
201069 2002 EQ114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201070 2002 EM120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201071 2002 EP122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201072 2002 EM129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201073 2002 EF161 12/03/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
201074 2002 FZ 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
201075 2002 FG2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
201076 2002 FX10 16/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201077 2002 FE12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201078 2002 FU21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
201079 2002 FY25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201080 2002 FG26 19/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
201081 2002 GC2 04/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201082 2002 GA27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201083 2002 GE51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
201084 2002 GL56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201085 2002 GN58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201086 2002 GJ59 08/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
201087 2002 GU69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201088 2002 GG70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
201089 2002 GU77 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201090 2002 GH88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201091 2002 GS92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
201092 2002 GK94 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201093 2002 GT94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201094 2002 GD97 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201095 2002 GC103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201096 2002 GB109 11/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201097 2002 GY114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201098 2002 GU122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201099 2002 GG127 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
201100 2002 GU128 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL