Danh sách tiểu hành tinh/201801–201900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201801 2003 WM192 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201802 2003 XL3 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
201803 2003 XX3 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201804 2003 XL6 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201805 2003 XM13 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201806 2003 XL14 15/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
201807 2003 XC19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
201808 2003 XX19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201809 2003 XK20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
201810 2003 XL26 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201811 2003 XT30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
201812 2003 YY1 18/12/2003 Nashville R. Clingan 3,7 km MPC · JPL
201813 2003 YN5 16/12/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
201814 2003 YN12 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201815 2003 YH15 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201816 2003 YO15 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
201817 2003 YG17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201818 2003 YJ19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201819 2003 YT20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
201820 2003 YO25 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
201821 2003 YR25 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201822 2003 YW25 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201823 2003 YX26 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
201824 2003 YH29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
201825 2003 YN29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
201826 2003 YT29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
201827 2003 YG30 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201828 2003 YP30 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201829 2003 YP32 18/12/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
201830 2003 YX49 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201831 2003 YK53 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201832 2003 YD54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
201833 2003 YQ57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201834 2003 YS57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201835 2003 YB59 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201836 2003 YA61 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201837 2003 YE61 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201838 2003 YM66 20/12/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
201839 2003 YH72 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201840 2003 YW74 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201841 2003 YV78 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201842 2003 YS80 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201843 2003 YK81 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
201844 2003 YW82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
201845 2003 YB85 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201846 2003 YM87 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201847 2003 YB88 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
201848 2003 YR90 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201849 2003 YF91 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201850 2003 YJ92 21/12/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
201851 2003 YJ98 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201852 2003 YV98 19/12/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
201853 2003 YJ105 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201854 2003 YU106 22/12/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
201855 2003 YW116 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201856 2003 YF118 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201857 2003 YS126 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
201858 2003 YW129 27/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
201859 2003 YJ130 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201860 2003 YP130 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
201861 2003 YD132 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
201862 2003 YR133 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
201863 2003 YB134 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201864 2003 YY140 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
201865 2003 YU143 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201866 2003 YV145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201867 2003 YS146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
201868 2003 YP148 29/12/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
201869 2003 YU150 29/12/2003 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
201870 2003 YG153 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201871 2003 YN154 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
201872 2003 YE161 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201873 2003 YU162 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201874 2003 YV166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201875 2003 YY168 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201876 2003 YB171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
201877 2003 YT175 22/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201878 2003 YF180 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
201879 2004 AC1 05/01/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
201880 2004 AP2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
201881 2004 AA4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
201882 2004 AC7 13/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201883 2004 AX7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
201884 2004 AU9 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
201885 2004 AN10 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
201886 2004 AW12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201887 2004 AD14 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201888 2004 BB2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201889 2004 BM9 16/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
201890 2004 BB13 17/01/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
201891 2004 BG14 17/01/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
201892 2004 BK16 18/01/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
201893 2004 BR17 18/01/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
201894 2004 BT18 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
201895 2004 BK19 17/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
201896 2004 BX25 20/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201897 2004 BG33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
201898 2004 BN33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201899 2004 BD47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201900 2004 BR56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL