Danh sách tiểu hành tinh/201701–201800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201701 2003 UD139 16/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201702 2003 UW140 16/10/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
201703 2003 UY140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
201704 2003 UK150 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201705 2003 UE159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201706 2003 UO162 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201707 2003 UC163 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
201708 2003 UJ163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201709 2003 UC164 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201710 2003 UO167 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201711 2003 UF168 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201712 2003 UQ172 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201713 2003 UA176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
201714 2003 UA179 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201715 2003 UM181 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201716 2003 UN181 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
201717 2003 UM183 21/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
201718 2003 UL186 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
201719 2003 UD189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201720 2003 UO189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201721 2003 UP189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201722 2003 UK190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201723 2003 UG192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
201724 2003 UM193 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
201725 2003 UE194 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201726 2003 UH195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
201727 2003 UB196 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201728 2003 UM199 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201729 2003 UO219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
201730 2003 US224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201731 2003 UY225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
201732 2003 UG228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
201733 2003 UQ248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201734 2003 UQ250 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201735 2003 UY251 26/10/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
201736 2003 UZ254 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
201737 2003 UF258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
201738 2003 UT262 26/10/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
201739 2003 UQ263 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201740 2003 UQ264 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
201741 2003 UR264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201742 2003 UJ265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201743 2003 UZ265 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201744 2003 UB266 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201745 2003 UE268 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201746 2003 UN276 29/10/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
201747 2003 UN280 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201748 2003 UT293 18/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
201749 2003 UH297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201750 2003 UY306 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201751 Steinhardt 2003 UZ314 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
201752 2003 UJ323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201753 2003 UM340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
201754 2003 UN359 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201755 2003 UO371 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
201756 2003 VR4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201757 2003 WZ11 18/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201758 2003 WC26 21/11/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
201759 2003 WG33 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201760 2003 WJ36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201761 2003 WX36 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201762 2003 WN37 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201763 2003 WX37 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
201764 2003 WV38 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
201765 2003 WA43 16/11/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
201766 2003 WE45 19/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
201767 2003 WT45 19/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
201768 2003 WQ67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201769 2003 WE71 20/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
201770 2003 WL81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201771 2003 WS82 19/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201772 2003 WP83 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201773 2003 WO85 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201774 2003 WV85 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
201775 2003 WA93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201776 2003 WQ94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
201777 Deronda 2003 WE98 24/11/2003 Wrightwood J. W. Young 4,3 km MPC · JPL
201778 2003 WL103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201779 2003 WD104 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
201780 2003 WJ105 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201781 2003 WC107 22/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
201782 2003 WR107 23/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
201783 2003 WU109 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201784 2003 WS113 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201785 2003 WF124 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
201786 2003 WT126 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
201787 2003 WV131 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201788 2003 WF134 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201789 2003 WK135 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
201790 2003 WO135 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201791 2003 WY137 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201792 2003 WF139 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
201793 2003 WQ142 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
201794 2003 WA145 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201795 2003 WE145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201796 2003 WY150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
201797 2003 WS154 26/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201798 2003 WJ161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201799 2003 WL168 19/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201800 2003 WM189 20/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL