Danh sách tiểu hành tinh/200801–200900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200801 2001 XD133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200802 2001 XU135 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200803 2001 XJ142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200804 2001 XO143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200805 2001 XZ150 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200806 2001 XU151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200807 2001 XZ163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200808 2001 XD166 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200809 2001 XL173 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200810 2001 XR173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200811 2001 XO174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200812 2001 XG178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200813 2001 XE179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200814 2001 XJ179 14/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200815 2001 XF181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200816 2001 XQ181 14/12/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
200817 2001 XO187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200818 2001 XD188 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200819 2001 XF189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200820 2001 XM189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200821 2001 XM208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200822 2001 XG210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200823 2001 XS211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200824 2001 XL216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200825 2001 XN219 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200826 2001 XM220 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200827 2001 XU220 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200828 2001 XE223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200829 2001 XB225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200830 2001 XK232 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200831 2001 XL234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200832 2001 XC238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200833 2001 XY238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200834 2001 XZ238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200835 2001 XF239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200836 2001 XW239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200837 2001 XQ242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200838 2001 XG245 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200839 2001 XO247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200840 2001 XN254 09/12/2001 Mauna Kea S. S. Sheppard AMO 1,1 km MPC · JPL
200841 2001 XD256 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
200842 2001 XR264 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200843 2001 XD266 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
200844 2001 YW9 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200845 2001 YW10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200846 2001 YG14 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200847 2001 YW14 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200848 2001 YT16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200849 2001 YH18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200850 2001 YX20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200851 2001 YK30 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200852 2001 YD35 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200853 2001 YP44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200854 2001 YG54 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200855 2001 YB58 18/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
200856 2001 YF62 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200857 2001 YD63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200858 2001 YR63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200859 2001 YG69 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200860 2001 YB70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200861 2001 YW70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200862 2001 YY70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200863 2001 YT72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200864 2001 YC75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200865 2001 YH78 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200866 2001 YA80 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200867 2001 YA83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200868 2001 YU84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200869 2001 YV84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200870 2001 YU86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200871 2001 YW88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200872 2001 YX89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200873 2001 YS98 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200874 2001 YV104 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200875 2001 YL106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200876 2001 YV106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200877 2001 YC108 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200878 2001 YQ116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200879 2001 YC125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200880 2001 YD126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200881 2001 YG126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200882 2001 YT127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200883 2001 YJ131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200884 2001 YS135 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200885 2001 YX147 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
200886 2002 AJ9 10/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,4 km MPC · JPL
200887 2002 AY11 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
200888 2002 AJ12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 690 m MPC · JPL
200889 2002 AS12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
200890 2002 AS15 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
200891 2002 AE17 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200892 2002 AU22 05/01/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
200893 2002 AQ28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
200894 2002 AM34 10/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
200895 2002 AR38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200896 2002 AA41 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200897 2002 AM41 09/01/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
200898 2002 AR41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
200899 2002 AJ43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200900 2002 AV43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL