Danh sách tiểu hành tinh/201101–201200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201101 2002 GU131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201102 2002 GP142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201103 2002 GQ145 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
201104 2002 GD149 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201105 2002 GH149 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
201106 2002 GS154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201107 2002 GD163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201108 2002 GX174 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201109 2002 GY178 10/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201110 2002 GP181 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
201111 2002 GU183 09/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201112 2002 HG 16/04/2002 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
201113 2002 HN3 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
201114 2002 HL16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201115 2002 JX12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
201116 2002 JV13 08/05/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
201117 2002 JQ20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201118 2002 JE28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201119 2002 JW32 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201120 2002 JF35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
201121 2002 JQ40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201122 2002 JL44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201123 2002 JZ44 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201124 2002 JE45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201125 2002 JK54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201126 2002 JL54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201127 2002 JR61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
201128 2002 JX63 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201129 2002 JW68 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201130 2002 JW69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201131 2002 JT76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201132 2002 JT78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201133 2002 JZ81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201134 2002 JO82 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201135 2002 JV84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201136 2002 JW93 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201137 2002 JJ97 12/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
201138 2002 JV97 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
201139 2002 JH98 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201140 2002 JE101 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201141 2002 JL103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201142 2002 JY105 13/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201143 2002 JQ110 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201144 2002 JB118 04/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
201145 2002 JD125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201146 2002 JM127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201147 2002 JO127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201148 2002 JK130 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201149 2002 JP138 09/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201150 2002 JP143 13/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
201151 2002 JD147 14/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
201152 2002 KL 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201153 2002 KP4 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201154 2002 KX4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201155 2002 KL5 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201156 2002 KX12 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201157 2002 LO14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201158 2002 LQ15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201159 2002 LC18 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201160 2002 LK32 09/06/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
201161 2002 LF35 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 10 km MPC · JPL
201162 2002 LN41 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201163 2002 LG44 12/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
201164 2002 MN5 27/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201165 2002 NA7 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201166 2002 NP20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201167 2002 NU30 08/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
201168 2002 NL50 14/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201169 2002 NE58 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201170 2002 NM61 05/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
201171 2002 NJ63 09/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201172 2002 OC3 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201173 2002 OT6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201174 2002 OQ15 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
201175 2002 OW16 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201176 2002 OO26 30/07/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
201177 2002 OF29 21/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201178 2002 PA5 04/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201179 2002 PW9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201180 2002 PH10 05/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
201181 2002 PT26 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201182 2002 PR33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
201183 2002 PV42 07/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
201184 2002 PW52 08/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201185 2002 PO66 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201186 2002 PN69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201187 2002 PK70 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
201188 2002 PT73 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201189 2002 PV73 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
201190 2002 PF75 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201191 2002 PK75 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201192 2002 PR89 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201193 2002 PH91 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
201194 2002 PR94 12/08/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
201195 2002 PN104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201196 2002 PP105 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201197 2002 PF111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
201198 2002 PD123 15/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
201199 2002 PE123 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201200 2002 PP129 15/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL