Danh sách tiểu hành tinh/200901–201000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200901 2002 AM44 09/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200902 2002 AT47 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
200903 2002 AW47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200904 2002 AX49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200905 2002 AG53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200906 2002 AJ53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200907 2002 AR53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200908 2002 AZ67 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200909 2002 AM70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200910 2002 AF72 08/01/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
200911 2002 AP78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200912 2002 AY88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200913 2002 AN93 08/01/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200914 2002 AL96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200915 2002 AH98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200916 2002 AH99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200917 2002 AP100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200918 2002 AS104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200919 2002 AU104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200920 2002 AK106 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200921 2002 AC112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200922 2002 AK114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200923 2002 AB117 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200924 2002 AP119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200925 2002 AP121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200926 2002 AS132 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200927 2002 AA134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200928 2002 AY151 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200929 2002 AT159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200930 2002 AG160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200931 2002 AN161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200932 2002 AA162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200933 2002 AU163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200934 2002 AL164 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200935 2002 AO164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200936 2002 AC168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200937 2002 AM168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200938 2002 AN172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200939 2002 AF173 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200940 2002 AB175 14/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200941 2002 AP176 14/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200942 2002 AQ176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200943 2002 AK194 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
200944 2002 AV199 08/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200945 2002 AJ203 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
200946 2002 BF10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200947 2002 BK12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200948 2002 BE13 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
200949 2002 BR13 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200950 2002 BW14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200951 2002 BN15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200952 2002 BR18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200953 2002 BJ20 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200954 2002 BB22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200955 2002 BT26 17/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200956 2002 BH28 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200957 2002 CF11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
200958 2002 CX13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
200959 2002 CQ19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
200960 2002 CR27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200961 2002 CB28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200962 2002 CE29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200963 2002 CW33 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
200964 2002 CM36 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200965 2002 CA49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
200966 2002 CP63 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200967 2002 CE67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200968 2002 CT68 07/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200969 2002 CN74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200970 2002 CP90 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200971 2002 CD94 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200972 2002 CT94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200973 2002 CM95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200974 2002 CH98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200975 2002 CY110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200976 2002 CD114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200977 2002 CV115 13/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200978 2002 CA119 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
200979 2002 CD120 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200980 2002 CJ120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200981 2002 CZ121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200982 2002 CQ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200983 2002 CS125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200984 2002 CX125 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200985 2002 CH130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200986 2002 CF133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200987 2002 CQ133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200988 2002 CC136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200989 2002 CV137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200990 2002 CD140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200991 2002 CQ144 09/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200992 2002 CU144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200993 2002 CE145 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
200994 2002 CZ151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200995 2002 CH155 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
200996 2002 CN155 06/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200997 2002 CC157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200998 2002 CF159 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200999 2002 CB160 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201000 2002 CA165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also