Danh sách tiểu hành tinh/199701–199800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199701 2006 HV40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199702 2006 HB41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
199703 2006 HR42 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
199704 2006 HF43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199705 2006 HR45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199706 2006 HW45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199707 2006 HU46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199708 2006 HD56 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199709 2006 HU56 19/04/2006 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
199710 2006 HL58 30/04/2006 Kanab E. E. Sheridan 2,8 km MPC · JPL
199711 2006 HR59 24/04/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
199712 2006 HY60 28/04/2006 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
199713 2006 HD65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199714 2006 HK68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
199715 2006 HJ78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
199716 2006 HS79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199717 2006 HZ81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
199718 2006 HE83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
199719 2006 HV83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
199720 2006 HV84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
199721 2006 HX84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
199722 2006 HS85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199723 2006 HR86 27/04/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
199724 2006 HE87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199725 2006 HO87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199726 2006 HR87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199727 2006 HJ88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199728 2006 HF95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199729 2006 HO101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199730 2006 HX104 19/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
199731 2006 HO107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199732 2006 HR109 30/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
199733 2006 HY109 21/04/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
199734 2006 HK110 26/04/2006 Siding Spring SSS 8,1 km MPC · JPL
199735 2006 HF111 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
199736 2006 HA112 30/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199737 2006 HX113 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199738 2006 HG115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199739 2006 HU123 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199740 2006 HX151 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199741 Weidner 2006 HC152 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
199742 2006 JD 01/05/2006 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL
199743 2006 JS2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
199744 2006 JP8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199745 2006 JF9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
199746 2006 JZ11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199747 2006 JX13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199748 2006 JD14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
199749 2006 JH14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199750 2006 JO25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
199751 2006 JL27 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
199752 2006 JS28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199753 2006 JD36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199754 2006 JJ38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
199755 2006 JD39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199756 2006 JN40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199757 2006 JB45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
199758 2006 JU46 01/05/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
199759 2006 JH48 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
199760 2006 JB50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
199761 2006 JT50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
199762 2006 JC56 01/05/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
199763 Davidgregory 2006 JJ77 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,4 km MPC · JPL
199764 2006 KN1 20/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
199765 2006 KT3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199766 2006 KJ4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199767 2006 KW12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199768 2006 KN16 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
199769 2006 KA22 19/05/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
199770 2006 KB23 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
199771 2006 KQ23 16/05/2006 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
199772 2006 KY23 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
199773 2006 KB28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199774 2006 KK30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199775 2006 KL31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199776 2006 KF36 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
199777 2006 KL53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199778 2006 KW60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199779 2006 KV72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
199780 2006 KY75 24/05/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
199781 2006 KJ80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
199782 2006 KZ89 22/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
199783 2006 KG98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
199784 2006 KL105 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199785 2006 KK110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199786 2006 KQ115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199787 2006 LG3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199788 2006 LU3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
199789 2006 MV5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199790 2006 MN7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199791 2006 MN9 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
199792 2006 PJ1 06/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 16 km MPC · JPL
199793 2006 PK14 15/08/2006 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
199794 2006 QF105 28/08/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
199795 2006 UB198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199796 2006 UN217 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
199797 2006 UY240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199798 2006 UF256 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199799 2006 WY200 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199800 2006 YF11 21/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL