Danh sách tiểu hành tinh/198701–198800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198701 2005 CC26 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198702 2005 CE26 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
198703 2005 CF26 01/02/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198704 2005 CB38 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198705 2005 CK43 02/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
198706 2005 CA47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198707 2005 CF48 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198708 2005 CY48 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
198709 2005 CC49 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198710 2005 CN49 02/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
198711 2005 CM50 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198712 2005 CS51 02/02/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
198713 2005 CA54 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198714 2005 CT56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198715 2005 CD58 02/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
198716 2005 CR58 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
198717 Szymczyk 2005 CM61 13/02/2005 RAS A. Lowe 4,7 km MPC · JPL
198718 2005 CC64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
198719 2005 CP64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
198720 2005 CN72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198721 2005 CR74 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198722 2005 CU78 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
198723 2005 EV4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198724 2005 EH5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198725 2005 EY12 02/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
198726 2005 EP18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198727 2005 EF21 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
198728 2005 EG21 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
198729 2005 EE23 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
198730 2005 EF23 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198731 2005 EM23 03/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
198732 2005 EQ23 03/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
198733 2005 EV23 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198734 2005 EM24 03/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
198735 2005 EC25 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
198736 2005 EB28 03/03/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198737 2005 EW28 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198738 2005 EO29 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
198739 2005 EN32 03/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
198740 2005 EK34 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
198741 2005 EY34 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198742 2005 EN35 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198743 2005 EX36 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
198744 2005 EM42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198745 2005 EC48 03/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
198746 2005 EC51 03/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
198747 2005 EN51 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
198748 2005 EV55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198749 2005 EM58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198750 2005 ER58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
198751 2005 EP59 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198752 2005 EA60 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
198753 2005 EL73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198754 2005 EJ74 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198755 2005 EY76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
198756 2005 EJ82 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
198757 2005 EU85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198758 2005 EG86 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198759 2005 EX86 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
198760 2005 EC90 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198761 2005 EU90 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198762 2005 EA91 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
198763 2005 EG92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
198764 2005 EY92 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
198765 2005 EX94 10/03/2005 RAS A. Lowe 5,4 km MPC · JPL
198766 2005 EC96 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
198767 2005 EF96 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
198768 2005 EO96 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
198769 2005 EW96 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
198770 2005 EG97 03/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
198771 2005 EY97 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
198772 2005 EG99 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198773 2005 EN99 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198774 2005 EC100 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198775 2005 ED100 03/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
198776 2005 ET101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198777 2005 EY101 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
198778 2005 EG109 04/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
198779 2005 EA111 04/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
198780 2005 EP113 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198781 2005 EK114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
198782 2005 EM115 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
198783 2005 ES118 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198784 2005 EU121 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
198785 2005 EH124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
198786 2005 EP129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
198787 2005 EV129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
198788 2005 EQ131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
198789 2005 EV132 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198790 2005 EH133 09/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198791 2005 EC134 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
198792 2005 EW136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
198793 2005 EN137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
198794 2005 EX137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
198795 2005 EY140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
198796 2005 ET152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198797 2005 EF156 09/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198798 2005 EM156 09/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
198799 2005 EL157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
198800 2005 EZ166 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL