Danh sách tiểu hành tinh/199601–199700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199601 2006 FU24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199602 2006 FH25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199603 2006 FN25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199604 2006 FN26 24/03/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
199605 2006 FG34 24/03/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
199606 2006 FL34 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
199607 2006 FP34 25/03/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
199608 2006 FK35 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199609 2006 FR36 21/03/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
199610 2006 FJ37 24/03/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
199611 2006 FS38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
199612 2006 FE39 23/03/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
199613 2006 FN40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199614 2006 FQ40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199615 2006 FD41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199616 2006 FX41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199617 2006 FR42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
199618 2006 FG43 29/03/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
199619 2006 FT43 23/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199620 2006 FN44 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199621 2006 FL45 24/03/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
199622 2006 FR45 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
199623 2006 FV45 25/03/2006 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
199624 2006 FD46 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
199625 2006 FH47 23/03/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
199626 2006 FV49 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
199627 2006 FV52 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199628 2006 FA53 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199629 2006 FB53 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199630 2006 GS 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
199631 Giuseppesprizzi 2006 GX 02/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
199632 2006 GX1 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 4,2 km MPC · JPL
199633 2006 GF3 07/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 4,4 km MPC · JPL
199634 2006 GA4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199635 2006 GW4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199636 2006 GU5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
199637 2006 GY5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199638 2006 GH9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199639 2006 GF11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199640 2006 GC12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199641 2006 GR12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199642 2006 GF17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199643 2006 GO17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199644 2006 GB18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
199645 2006 GD18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199646 2006 GC21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199647 2006 GR21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199648 2006 GT22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
199649 2006 GM23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199650 2006 GK30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199651 2006 GV31 06/04/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
199652 2006 GW32 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
199653 2006 GF37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199654 2006 GL38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
199655 2006 GC39 12/04/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
199656 2006 GC42 08/04/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
199657 2006 GP42 07/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
199658 2006 GD43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199659 2006 GD44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199660 2006 GR45 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199661 2006 GV46 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199662 2006 GB47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
199663 2006 GG47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199664 2006 GX47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199665 2006 GX48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199666 2006 GA49 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
199667 2006 GF50 08/04/2006 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
199668 2006 GH50 09/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
199669 2006 GM52 07/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
199670 2006 GM54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199671 2006 HV 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199672 2006 HV2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
199673 2006 HH3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
199674 2006 HX3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199675 2006 HE4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199676 2006 HC5 19/04/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
199677 Terzani 2006 HH6 20/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,6 km MPC · JPL
199678 2006 HA8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
199679 2006 HN8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199680 2006 HT8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199681 2006 HQ12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199682 2006 HV13 19/04/2006 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
199683 2006 HL15 19/04/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
199684 2006 HY16 20/04/2006 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
199685 2006 HJ17 19/04/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
199686 2006 HK17 21/04/2006 RAS A. Lowe 5,2 km MPC · JPL
199687 Erősszsolt 2006 HA18 21/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
199688 Kisspéter 2006 HK18 21/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
199689 2006 HA22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199690 2006 HG22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199691 2006 HO23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199692 2006 HT23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199693 2006 HB24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199694 2006 HE28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199695 2006 HB30 19/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
199696 2006 HD31 25/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 5,5 km MPC · JPL
199697 2006 HC33 19/04/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
199698 2006 HG35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
199699 2006 HC40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199700 2006 HF40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL