Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/199501–199600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199501 2006 DG104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199502 2006 DH110 25/02/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
199503 2006 DZ110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199504 2006 DT112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199505 2006 DT115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
199506 2006 DF117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199507 2006 DQ118 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199508 2006 DJ122 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
199509 2006 DV122 24/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199510 2006 DW122 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
199511 2006 DH124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199512 2006 DR124 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199513 2006 DU127 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199514 2006 DW134 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199515 2006 DF135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199516 2006 DM137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199517 2006 DJ139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199518 2006 DQ141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199519 2006 DH143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199520 2006 DT143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
199521 2006 DX143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199522 2006 DX147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199523 2006 DM150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199524 2006 DV152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199525 2006 DJ156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199526 2006 DC164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
199527 2006 DT179 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199528 2006 DF188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199529 2006 DB189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199530 2006 DJ190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199531 2006 DV191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199532 2006 DX196 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199533 2006 DN197 24/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
199534 2006 DM198 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199535 2006 DU199 24/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
199536 2006 DT201 20/02/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
199537 2006 DY201 20/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
199538 2006 DE203 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
199539 2006 DN203 22/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199540 2006 DD206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199541 2006 DV206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199542 2006 DM208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199543 2006 DL210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199544 2006 DG212 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
199545 2006 DB215 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199546 2006 DT216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199547 2006 ET7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199548 2006 EN10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199549 2006 EQ11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199550 2006 EE15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199551 2006 EE17 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199552 2006 EC18 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
199553 2006 EU18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199554 2006 EA20 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199555 2006 EV24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199556 2006 EF27 03/03/2006 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
199557 2006 EQ34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199558 2006 EV34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199559 2006 EZ34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199560 2006 EB40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199561 2006 EO40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199562 2006 EO41 04/03/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
199563 2006 EP41 04/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
199564 2006 ES41 04/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
199565 2006 EH43 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199566 2006 EG47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199567 2006 EA48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199568 2006 EF48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199569 2006 ED57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199570 2006 EA58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199571 2006 EK62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199572 2006 EN65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199573 2006 EE67 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199574 Webbert 2006 EX67 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 860 m MPC · JPL
199575 2006 EU72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199576 2006 EZ72 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199577 2006 FH1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199578 2006 FQ2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199579 2006 FV2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199580 2006 FD3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199581 2006 FM8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199582 2006 FT8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199583 2006 FO10 21/03/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
199584 2006 FS12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199585 2006 FP13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
199586 2006 FH14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199587 2006 FD16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
199588 2006 FO16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199589 2006 FV17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199590 2006 FC18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199591 2006 FJ19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199592 2006 FU19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199593 2006 FB20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199594 2006 FC20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199595 2006 FH20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199596 2006 FD23 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
199597 2006 FK23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199598 2006 FV23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199599 2006 FX23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199600 2006 FS24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL