Danh sách tiểu hành tinh/198601–198700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198601 2005 AE11 01/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
198602 2005 AG11 01/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198603 2005 AY15 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198604 2005 AT18 08/01/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
198605 2005 AM19 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198606 2005 AF22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198607 2005 AL22 07/01/2005 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
198608 2005 AH23 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198609 2005 AJ23 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198610 2005 AN23 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198611 2005 AJ24 07/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198612 2005 AK24 07/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198613 2005 AU24 07/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198614 2005 AO26 13/01/2005 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
198615 2005 AY26 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
198616 Lucabracali 2005 AF29 14/01/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,1 km MPC · JPL
198617 2005 AU31 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198618 2005 AA33 12/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198619 2005 AD33 12/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198620 2005 AJ36 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198621 2005 AJ41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198622 2005 AU41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198623 2005 AB42 15/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
198624 2005 AE42 15/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
198625 2005 AA46 15/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
198626 2005 AQ46 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198627 2005 AE47 12/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198628 2005 AH47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198629 2005 AM50 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198630 2005 AR51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198631 2005 AW51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
198632 2005 AQ52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
198633 2005 AG54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
198634 Burgaymarta 2005 AN54 15/01/2005 Vallemare di Borbona Vallemare di Borbona Obs. 2,7 km MPC · JPL
198635 2005 AT54 15/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198636 2005 AM57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
198637 2005 AN57 15/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
198638 2005 AL60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198639 2005 AU60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198640 2005 AC62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198641 2005 AD65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
198642 2005 AY65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198643 2005 AO71 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198644 2005 AA76 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
198645 2005 AJ76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
198646 2005 AV78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
198647 2005 AS79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
198648 2005 AK80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198649 2005 BY3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
198650 2005 BR4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198651 2005 BR8 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
198652 2005 BS9 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
198653 2005 BY9 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198654 2005 BL10 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198655 2005 BV10 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
198656 2005 BH13 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198657 2005 BF16 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198658 2005 BT16 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
198659 2005 BH18 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198660 2005 BW18 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198661 2005 BZ18 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198662 2005 BB20 16/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
198663 2005 BA22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198664 2005 BE23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198665 2005 BK23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198666 2005 BN23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
198667 2005 BQ24 17/01/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198668 2005 BV25 18/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
198669 2005 BA26 18/01/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
198670 2005 BJ28 31/01/2005 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
198671 2005 BK28 31/01/2005 RAS A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
198672 2005 BJ42 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,8 km MPC · JPL
198673 Herrero 2005 BG44 19/01/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
198674 2005 CU1 01/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198675 2005 CY2 01/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
198676 2005 CW4 01/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198677 2005 CE5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
198678 2005 CN5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198679 2005 CM6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198680 2005 CN6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198681 2005 CC8 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
198682 2005 CL8 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
198683 2005 CC10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198684 2005 CY11 01/02/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198685 2005 CH12 01/02/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
198686 2005 CY12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
198687 2005 CH15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198688 2005 CJ18 02/02/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
198689 2005 CO19 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
198690 2005 CX19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198691 2005 CH20 02/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198692 2005 CT20 02/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198693 2005 CA22 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198694 2005 CR22 01/02/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
198695 2005 CX22 01/02/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198696 2005 CT23 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
198697 2005 CT24 04/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
198698 2005 CU24 04/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
198699 2005 CC25 04/02/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
198700 Nataliegrünewald 2005 CM25 05/02/2005 Wildberg R. Apitzsch 3,7 km MPC · JPL