Danh sách tiểu hành tinh/199001–199100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199001 2005 WM51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199002 2005 WO55 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
199003 2005 WJ56 29/11/2005 Socorro LINEAR ATE 850 m MPC · JPL
199004 2005 WM66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199005 2005 WH67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199006 2005 WY68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
199007 2005 WH70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199008 2005 WP72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199009 2005 WU73 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199010 2005 WK80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199011 2005 WZ86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199012 2005 WS87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199013 2005 WJ89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199014 2005 WS89 26/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199015 2005 WF91 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
199016 2005 WF92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199017 2005 WS93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199018 2005 WB94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
199019 2005 WG95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199020 2005 WA98 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199021 2005 WB98 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199022 2005 WD99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
199023 2005 WR101 29/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
199024 2005 WZ103 28/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
199025 2005 WO104 28/11/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
199026 2005 WC105 29/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199027 2005 WZ116 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
199028 2005 WT117 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199029 2005 WX118 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199030 2005 WQ135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
199031 2005 WX136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
199032 2005 WT138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199033 2005 WU139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199034 2005 WU141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
199035 2005 WC143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199036 2005 WY148 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199037 2005 WB149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199038 2005 WC151 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199039 2005 WL154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199040 2005 WS154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
199041 2005 WY156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199042 2005 WB157 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199043 2005 WH157 25/11/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
199044 2005 WU157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199045 2005 WA158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
199046 2005 WU158 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199047 2005 WB167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
199048 2005 WX174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199049 2005 WN178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199050 2005 WS185 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199051 2005 WF188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199052 2005 WO188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199053 2005 WA195 30/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
199054 2005 WB195 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199055 2005 WU195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
199056 2005 WQ204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199057 2005 XT1 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199058 2005 XC5 05/12/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,4 km MPC · JPL
199059 2005 XP6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199060 2005 XR7 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
199061 2005 XE13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199062 2005 XD15 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199063 2005 XE16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199064 2005 XP16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
199065 2005 XY19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
199066 2005 XA22 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
199067 2005 XO32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
199068 2005 XM40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199069 2005 XN41 07/12/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
199070 2005 XX45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199071 2005 XJ51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199072 2005 XR56 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199073 2005 XV57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199074 2005 XQ63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199075 2005 XS65 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199076 2005 XX65 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
199077 2005 XA68 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199078 2005 XB74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199079 2005 XS77 09/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
199080 2005 XC78 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
199081 2005 XP79 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
199082 2005 XM82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199083 2005 XY91 04/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199084 2005 XN104 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 5,6 km MPC · JPL
199085 2005 XO104 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
199086 2005 XS114 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199087 2005 XF115 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199088 2005 XX116 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
199089 2005 YC7 21/12/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
199090 2005 YO7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199091 2005 YF10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199092 2005 YZ11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199093 2005 YX17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199094 2005 YD22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199095 2005 YO23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199096 2005 YF24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199097 2005 YU27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
199098 2005 YN28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199099 2005 YH31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199100 2005 YL31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL