Danh sách tiểu hành tinh/199101–199200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199101 2005 YR31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
199102 2005 YO34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199103 2005 YY35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199104 2005 YF43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
199105 2005 YM43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
199106 2005 YP46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199107 2005 YH47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199108 2005 YO47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199109 2005 YJ48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199110 2005 YJ49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199111 2005 YN49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199112 2005 YN50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199113 2005 YO56 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199114 2005 YG58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
199115 2005 YV60 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199116 2005 YZ60 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199117 2005 YC67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199118 2005 YV75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199119 2005 YF77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199120 2005 YX78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199121 2005 YG82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
199122 2005 YT82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199123 2005 YW83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199124 2005 YQ90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199125 2005 YJ92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199126 2005 YA94 26/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199127 2005 YF94 26/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199128 2005 YG94 27/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199129 2005 YN94 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199130 2005 YJ95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199131 2005 YC96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199132 2005 YO96 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199133 2005 YT98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199134 2005 YN100 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199135 2005 YE107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199136 2005 YU107 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199137 2005 YN108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199138 2005 YX112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199139 2005 YN116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199140 2005 YA117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199141 2005 YJ121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199142 2005 YB126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199143 2005 YC126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
199144 2005 YL127 28/12/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
199145 2005 YY128 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 810 m MPC · JPL
199146 2005 YQ136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199147 2005 YV136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199148 2005 YG143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199149 2005 YV145 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199150 2005 YJ150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199151 2005 YC154 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199152 2005 YG156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
199153 2005 YP159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199154 2005 YV164 29/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
199155 2005 YH166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199156 2005 YL170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199157 2005 YN170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199158 2005 YG171 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
199159 2005 YW171 22/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
199160 2005 YD174 28/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
199161 2005 YV176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
199162 2005 YC178 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199163 2005 YN179 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199164 2005 YB180 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199165 2005 YK180 30/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
199166 2005 YS180 21/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
199167 2005 YH182 30/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
199168 2005 YP184 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
199169 2005 YZ200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199170 2005 YK202 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199171 2005 YD204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199172 2005 YH204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199173 2005 YU211 28/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
199174 2005 YR212 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
199175 2005 YN213 29/12/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
199176 2005 YW216 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
199177 2005 YU219 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
199178 2005 YY220 22/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
199179 2005 YD226 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199180 2005 YQ227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199181 2005 YA235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199182 2005 YD246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199183 2005 YU256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199184 2005 YS263 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199185 2005 YU264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199186 2005 YF267 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199187 2005 YP269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
199188 2005 YY269 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
199189 2005 YL270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199190 2005 YF273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199191 2005 YQ282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
199192 2005 YK290 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199193 2006 AM 03/01/2006 RAS A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
199194 Calcatreppola 2006 AO 03/01/2006 Gnosca S. Sposetti 880 m MPC · JPL
199195 2006 AD1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199196 2006 AZ2 04/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
199197 2006 AX3 05/01/2006 Kitami K. Endate 1,4 km MPC · JPL
199198 2006 AC5 02/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
199199 2006 AP5 02/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
199200 2006 AE6 02/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL