Danh sách tiểu hành tinh/197601–197700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197601 2004 JE3 09/05/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
197602 2004 JT4 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
197603 2004 JF8 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
197604 2004 JS14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197605 2004 JH15 10/05/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
197606 2004 JP16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
197607 2004 JQ16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197608 2004 JR16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
197609 2004 JY16 12/05/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
197610 2004 JR18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197611 2004 JJ20 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197612 2004 JM20 14/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197613 2004 JU23 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197614 2004 JP24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197615 2004 JQ26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197616 2004 JG32 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
197617 2004 JD34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197618 2004 JK34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197619 2004 JC37 13/05/2004 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
197620 2004 JL39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
197621 2004 JN40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197622 2004 JA41 14/05/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197623 2004 JY41 15/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197624 2004 JO43 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
197625 2004 JJ44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197626 2004 JM45 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197627 2004 KO 16/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197628 2004 KS1 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
197629 2004 KH3 16/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
197630 2004 KJ4 16/05/2004 Siding Spring SSS 10 km MPC · JPL
197631 2004 KN8 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197632 2004 KV9 19/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197633 2004 KD10 19/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197634 2004 KV10 18/05/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197635 2004 KS11 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197636 2004 KU16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197637 2004 KB18 16/05/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
197638 2004 LM 09/06/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197639 2004 LJ2 10/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
197640 2004 LE8 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197641 2004 LG8 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
197642 2004 LF11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
197643 2004 LO11 12/06/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
197644 2004 LD22 13/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
197645 2004 LE25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197646 2004 LK25 15/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
197647 2004 LG28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
197648 2004 LT29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197649 2004 MT 16/06/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
197650 2004 MH1 16/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197651 2004 MW1 17/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
197652 2004 MW6 25/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
197653 2004 MH8 16/06/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
197654 2004 NX 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
197655 2004 NZ 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
197656 2004 NK1 09/07/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
197657 2004 NL1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197658 2004 NM1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
197659 2004 NA2 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197660 2004 NE2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197661 2004 NN3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
197662 2004 NX3 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197663 2004 NA5 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197664 2004 NR5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197665 2004 NF6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197666 2004 NM6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197667 2004 NK10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197668 2004 NG12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197669 2004 NY13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197670 2004 NL14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197671 2004 NQ14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197672 2004 NB15 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197673 2004 NJ15 11/07/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197674 2004 NU15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197675 2004 NX16 11/07/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
197676 2004 NM20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
197677 2004 NP20 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197678 2004 NR21 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197679 2004 NN23 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197680 2004 NA24 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197681 2004 NL24 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197682 2004 NC26 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197683 2004 NK26 11/07/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197684 2004 NL27 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
197685 2004 NQ27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197686 2004 NK28 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197687 2004 NJ29 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197688 2004 NU30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197689 2004 NO31 03/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
197690 2004 OE2 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197691 2004 OB3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197692 2004 OJ3 16/07/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
197693 2004 OF4 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
197694 2004 OP4 16/07/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197695 2004 OV4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197696 2004 OW4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197697 2004 OC5 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197698 2004 OE6 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197699 2004 ON7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197700 2004 OV7 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL