Danh sách tiểu hành tinh/198101–198200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198101 2004 SJ44 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
198102 2004 SX47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198103 2004 SZ48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198104 2004 SO49 21/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
198105 2004 SS50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198106 2004 SH51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198107 2004 SG52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198108 2004 SU53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198109 2004 SY54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198110 Heathrhoades 2004 SD56 17/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
198111 2004 SZ56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
198112 2004 TM1 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198113 2004 TY1 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
198114 2004 TQ2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198115 2004 TV2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198116 2004 TJ4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198117 2004 TF5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198118 2004 TJ6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
198119 2004 TX8 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
198120 2004 TZ11 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 960 m MPC · JPL
198121 2004 TM12 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
198122 2004 TY14 09/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
198123 2004 TB15 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198124 2004 TT15 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
198125 2004 TV17 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,4 km MPC · JPL
198126 2004 TS18 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
198127 2004 TE23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198128 2004 TS25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198129 2004 TG28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198130 2004 TZ30 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
198131 2004 TS31 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
198132 2004 TQ32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198133 2004 TX33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
198134 2004 TT34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
198135 2004 TK35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
198136 2004 TX35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198137 2004 TT36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198138 2004 TW37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198139 2004 TT38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198140 2004 TB39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
198141 2004 TB40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198142 2004 TF42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198143 2004 TA46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198144 2004 TK46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198145 2004 TC48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198146 2004 TE50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198147 2004 TR51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
198148 2004 TY52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198149 2004 TL53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198150 2004 TM53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198151 2004 TN53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198152 2004 TY53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198153 2004 TD55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198154 2004 TJ55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198155 2004 TD61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198156 2004 TB66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
198157 2004 TM66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
198158 2004 TP69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198159 2004 TA71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
198160 2004 TR71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198161 2004 TR72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198162 2004 TG73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198163 2004 TS73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198164 2004 TZ73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198165 2004 TZ75 06/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
198166 2004 TP77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198167 2004 TO79 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198168 2004 TM81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198169 2004 TM86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198170 2004 TQ90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198171 2004 TA92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198172 2004 TF93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198173 2004 TV97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198174 2004 TY101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198175 2004 TG103 06/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
198176 2004 TK103 06/10/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
198177 2004 TL103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
198178 2004 TL104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198179 2004 TJ106 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198180 2004 TH107 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198181 2004 TE108 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198182 2004 TR108 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198183 2004 TD109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
198184 2004 TU109 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
198185 2004 TC114 07/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
198186 2004 TE114 07/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
198187 2004 TM124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198188 2004 TC125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198189 2004 TG125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198190 2004 TD126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198191 2004 TU127 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
198192 2004 TR128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198193 2004 TK129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198194 2004 TH131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
198195 2004 TY133 07/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
198196 2004 TY136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
198197 2004 TO137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
198198 2004 TZ137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
198199 2004 TA138 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
198200 2004 TX138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL