Danh sách tiểu hành tinh/197101–197200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197101 2003 UF192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
197102 2003 UC193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197103 2003 UQ193 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197104 2003 UD195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
197105 2003 UW195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197106 2003 UK198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
197107 2003 UR198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197108 2003 UP202 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
197109 2003 UG203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197110 2003 UN203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197111 2003 UZ204 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197112 2003 UO205 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
197113 2003 UU205 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
197114 2003 UC208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197115 2003 UG208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
197116 2003 UB209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197117 2003 UO209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
197118 2003 UU209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
197119 2003 UR211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
197120 2003 UQ214 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
197121 2003 UN215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
197122 2003 UU215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197123 2003 UO218 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197124 2003 UQ223 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197125 2003 UK225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197126 2003 UX225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197127 2003 UJ227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197128 2003 UX227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197129 2003 UG229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
197130 2003 UX230 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
197131 2003 UQ232 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
197132 2003 UY233 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197133 2003 UF235 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197134 2003 UK237 23/10/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
197135 2003 UK240 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197136 2003 UZ240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197137 2003 UG244 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197138 2003 UY246 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197139 2003 UB247 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
197140 2003 UA248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197141 2003 UE249 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197142 2003 UW250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197143 2003 UG251 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
197144 2003 UX255 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197145 2003 US256 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197146 2003 UM258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
197147 2003 UW258 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
197148 2003 UL261 26/10/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
197149 2003 US263 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197150 2003 US265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
197151 2003 UU266 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197152 2003 UU267 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197153 2003 UE271 17/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
197154 2003 UD272 28/10/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
197155 2003 UJ272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197156 2003 UL272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
197157 2003 UZ272 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197158 2003 UF273 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
197159 2003 UH273 29/10/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
197160 2003 UJ273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197161 2003 UM273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
197162 2003 UU273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
197163 2003 UJ274 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197164 2003 UA276 29/10/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
197165 2003 UE277 30/10/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
197166 2003 UG277 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
197167 2003 UM277 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197168 2003 UE279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197169 2003 UH279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197170 2003 UZ279 27/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
197171 2003 US280 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197172 2003 UU280 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197173 2003 UW280 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197174 2003 UG282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
197175 2003 UT282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
197176 2003 UE286 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
197177 2003 UJ287 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
197178 2003 UF294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197179 2003 UM296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
197180 2003 UT296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197181 2003 UU296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197182 2003 UP303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197183 2003 UO309 20/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197184 2003 UT309 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197185 2003 UV309 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197186 2003 UN310 22/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
197187 2003 UV314 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197188 2003 UB315 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197189 Raymond 2003 UL317 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
197190 2003 UF318 16/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
197191 2003 VE 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197192 2003 VK 05/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 3,2 km MPC · JPL
197193 2003 VX 05/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197194 2003 VX1 02/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197195 2003 VQ5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197196 Jamestaylor 2003 VB8 15/11/2003 Junk Bond D. Healy 4,8 km MPC · JPL
197197 2003 VH9 15/11/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
197198 2003 VV9 15/11/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
197199 2003 VS11 02/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197200 2003 WJ 16/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL