Danh sách tiểu hành tinh/198201–198300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198201 2004 TY141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198202 2004 TE142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198203 2004 TL142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198204 2004 TH144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
198205 2004 TM149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198206 2004 TH150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198207 2004 TZ150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
198208 2004 TV156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198209 2004 TE160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198210 2004 TF163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198211 2004 TN164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198212 2004 TU165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
198213 2004 TE166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198214 2004 TQ167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198215 2004 TR167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198216 2004 TY168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198217 2004 TS171 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198218 2004 TZ173 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198219 2004 TM175 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198220 2004 TQ175 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198221 2004 TK176 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198222 2004 TL176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198223 2004 TL180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
198224 2004 TX180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198225 2004 TR182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
198226 2004 TF184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198227 2004 TE186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198228 2004 TO186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198229 2004 TV186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
198230 2004 TW188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198231 2004 TY194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198232 2004 TU195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
198233 2004 TY195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198234 2004 TN198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198235 2004 TU202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198236 2004 TW202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198237 2004 TR203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
198238 2004 TB204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
198239 2004 TE204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198240 2004 TR204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198241 2004 TU204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198242 2004 TV204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198243 2004 TN206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198244 2004 TS206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
198245 2004 TB209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198246 2004 TS211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198247 2004 TP213 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
198248 2004 TB214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198249 2004 TA216 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
198250 2004 TS216 03/10/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
198251 2004 TV218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198252 2004 TD222 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198253 2004 TE222 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198254 2004 TJ224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198255 2004 TK224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
198256 2004 TY228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198257 2004 TQ229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198258 2004 TX238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198259 2004 TN242 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198260 2004 TZ242 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198261 2004 TJ243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198262 2004 TS247 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198263 2004 TW249 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198264 2004 TB257 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198265 2004 TH261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198266 2004 TT262 09/10/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
198267 2004 TV263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198268 2004 TK264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
198269 2004 TQ264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198270 2004 TU264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198271 2004 TG265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198272 2004 TV266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198273 2004 TW266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198274 2004 TM270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198275 2004 TE274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
198276 2004 TC276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198277 2004 TD276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198278 2004 TR282 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198279 2004 TB290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198280 2004 TU293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198281 2004 TW293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198282 2004 TR295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198283 2004 TM296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198284 2004 TM297 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198285 2004 TT297 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
198286 2004 TF298 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
198287 2004 TK298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
198288 2004 TF299 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198289 2004 TT300 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198290 2004 TW301 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198291 2004 TO302 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198292 2004 TF307 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198293 2004 TW307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198294 2004 TB308 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198295 2004 TY308 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198296 2004 TK309 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198297 2004 TR314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198298 2004 TH318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198299 2004 TE320 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198300 2004 TQ323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL