Danh sách tiểu hành tinh/197501–197600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197501 2004 BS91 25/01/2004 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
197502 2004 BA96 30/01/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
197503 2004 BN97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
197504 2004 BS117 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197505 2004 BG120 31/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197506 2004 BP120 31/01/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
197507 2004 BR145 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197508 2004 BV148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
197509 2004 BF163 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
197510 2004 CE3 09/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
197511 2004 CA19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
197512 2004 CN28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197513 2004 CF36 11/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
197514 2004 CC52 14/02/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
197515 2004 CX57 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
197516 2004 CG89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
197517 2004 CU103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197518 2004 CJ106 14/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
197519 2004 DF1 17/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
197520 2004 DP10 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
197521 2004 DF21 17/02/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
197522 2004 DS22 18/02/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
197523 2004 DQ39 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197524 2004 DN44 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
197525 Versteeg 2004 DG65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
197526 2004 EF3 10/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
197527 2004 EL17 12/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
197528 2004 EM19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
197529 2004 EU26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197530 2004 EH32 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
197531 2004 EL45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
197532 2004 ED57 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197533 2004 EZ59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197534 2004 EL61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
197535 2004 EH62 12/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
197536 2004 EJ64 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197537 2004 EW71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
197538 2004 EH79 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
197539 2004 EJ83 14/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
197540 2004 EF84 14/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
197541 2004 EB85 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
197542 2004 EU97 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197543 2004 FO2 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
197544 2004 FP11 16/03/2004 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
197545 2004 FG12 16/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
197546 2004 FE16 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
197547 2004 FR27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
197548 2004 FY30 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197549 2004 FW36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197550 2004 FS46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197551 2004 FZ57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
197552 2004 FC68 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197553 2004 FD85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197554 2004 FB98 23/03/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
197555 2004 FR107 22/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197556 2004 FY115 23/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197557 2004 FC116 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197558 2004 FL122 26/03/2004 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
197559 2004 FU125 27/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
197560 2004 FH128 27/03/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
197561 2004 FR129 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197562 2004 FO140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
197563 2004 FH148 22/03/2004 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
197564 2004 GG2 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
197565 2004 GG9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197566 2004 GC11 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197567 2004 GN12 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197568 2004 GM15 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
197569 2004 GY22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
197570 2004 GZ29 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197571 2004 GQ30 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197572 2004 GF33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197573 2004 GP33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
197574 2004 GU33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197575 2004 GW36 13/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
197576 2004 GX40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
197577 2004 GF47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
197578 2004 GX79 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
197579 2004 HP 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197580 2004 HZ1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 700 m MPC · JPL
197581 2004 HQ2 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197582 2004 HP4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197583 2004 HX5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
197584 2004 HJ9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197585 2004 HA10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197586 2004 HQ11 19/04/2004 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
197587 2004 HR11 19/04/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
197588 2004 HE12 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch APO 1,4 km MPC · JPL
197589 2004 HC20 20/04/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
197590 2004 HT30 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197591 2004 HQ36 22/04/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
197592 2004 HH38 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197593 2004 HA43 20/04/2004 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
197594 2004 HD49 22/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
197595 2004 HH60 25/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197596 2004 HV61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197597 2004 HZ61 26/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197598 2004 HR62 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197599 2004 JY2 09/05/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
197600 2004 JC3 09/05/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL