Danh sách tiểu hành tinh/196501–196600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196501 2003 LX6 07/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
196502 2003 MA1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196503 2003 MX6 27/06/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
196504 2003 MT8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
196505 2003 MD9 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196506 2003 MW11 27/06/2003 Nogales Tenagra II Obs. 2,2 km MPC · JPL
196507 2003 MN12 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196508 2003 MY12 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196509 2003 MA13 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
196510 2003 NR1 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196511 2003 NS2 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
196512 2003 NZ2 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196513 2003 NA5 04/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
196514 2003 NQ5 04/07/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
196515 2003 NP11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
196516 2003 OJ 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
196517 2003 OP 20/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
196518 2003 OS3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
196519 2003 OL4 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
196520 2003 OP6 23/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196521 2003 OE9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196522 2003 OJ10 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196523 2003 OJ15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
196524 2003 OS15 23/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196525 2003 OT15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
196526 2003 OY15 23/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
196527 2003 OZ17 30/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
196528 2003 OE18 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
196529 2003 OA20 30/07/2003 Needville W. G. Dillon, P. Garossino 1,9 km MPC · JPL
196530 2003 OB20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,9 km MPC · JPL
196531 2003 OC20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
196532 2003 OY20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
196533 2003 OK21 26/07/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196534 2003 OR21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
196535 2003 OR27 24/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196536 2003 OF28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
196537 2003 OK29 24/07/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196538 2003 OR29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196539 2003 OA30 24/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
196540 Weinbaum 2003 OW30 31/07/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,9 km MPC · JPL
196541 2003 OW32 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
196542 2003 PZ 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196543 2003 PS1 01/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
196544 2003 PB2 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196545 2003 PQ7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196546 2003 PT11 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196547 2003 QE2 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
196548 2003 QN2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
196549 2003 QR3 17/08/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
196550 2003 QP5 20/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196551 2003 QW6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
196552 2003 QD7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
196553 2003 QO7 21/08/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196554 2003 QZ7 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
196555 2003 QU9 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
196556 2003 QH12 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
196557 2003 QU12 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
196558 2003 QB13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
196559 2003 QG13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
196560 2003 QQ14 20/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196561 2003 QY15 20/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196562 2003 QU18 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196563 2003 QU19 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196564 2003 QJ20 22/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196565 2003 QX20 22/08/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
196566 2003 QE24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196567 2003 QP25 22/08/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
196568 2003 QL27 23/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
196569 2003 QY28 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196570 2003 QW31 21/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196571 2003 QB32 21/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196572 2003 QS32 21/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196573 2003 QR34 22/08/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
196574 2003 QK36 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196575 2003 QV36 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196576 2003 QE40 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196577 2003 QT40 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196578 2003 QV40 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196579 2003 QD41 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196580 2003 QJ41 22/08/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196581 2003 QS45 23/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196582 2003 QS46 24/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196583 2003 QM48 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
196584 2003 QX48 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
196585 2003 QJ49 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
196586 2003 QC50 22/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196587 2003 QJ50 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
196588 2003 QA51 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196589 2003 QG51 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196590 2003 QL53 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196591 2003 QL56 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196592 2003 QE60 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196593 2003 QC61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196594 2003 QG64 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196595 2003 QX64 23/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
196596 2003 QH65 23/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
196597 2003 QJ66 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
196598 2003 QK66 22/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196599 2003 QX66 23/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196600 2003 QH68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL