Danh sách tiểu hành tinh/197201–197300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197201 2003 WL 16/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
197202 2003 WA1 16/11/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
197203 2003 WJ1 16/11/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
197204 2003 WY1 16/11/2003 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
197205 2003 WJ3 16/11/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
197206 2003 WW3 16/11/2003 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
197207 2003 WE4 16/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
197208 2003 WY7 18/11/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
197209 2003 WQ8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
197210 2003 WM11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197211 2003 WN17 18/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
197212 2003 WT18 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
197213 2003 WL19 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197214 2003 WT23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
197215 2003 WY24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197216 2003 WR26 20/11/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 820 m MPC · JPL
197217 2003 WB27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197218 2003 WL28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197219 2003 WH30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197220 2003 WY31 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
197221 2003 WR32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197222 2003 WF35 19/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
197223 2003 WS35 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197224 2003 WX35 19/11/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
197225 2003 WQ39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
197226 2003 WW39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
197227 2003 WR40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197228 2003 WT40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197229 2003 WZ42 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
197230 2003 WG45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
197231 2003 WO45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
197232 2003 WM46 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197233 2003 WD50 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
197234 2003 WF50 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197235 2003 WU53 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197236 2003 WA57 18/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
197237 2003 WQ57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197238 2003 WW58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
197239 2003 WO59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
197240 2003 WD60 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197241 2003 WO60 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197242 2003 WA63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197243 2003 WL63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197244 2003 WZ63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197245 2003 WJ65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197246 2003 WL65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197247 2003 WW66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
197248 2003 WS67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
197249 2003 WW68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197250 2003 WM70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197251 2003 WU70 20/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197252 2003 WN71 20/11/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197253 2003 WA72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197254 2003 WB72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197255 2003 WF72 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197256 2003 WE74 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
197257 2003 WG74 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197258 2003 WY74 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197259 2003 WQ75 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197260 2003 WZ75 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197261 2003 WZ77 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197262 2003 WG78 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
197263 2003 WU78 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197264 2003 WS79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197265 2003 WB80 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
197266 2003 WM88 23/11/2003 Needville Needville Obs. 3,7 km MPC · JPL
197267 2003 WL89 16/11/2003 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
197268 2003 WT89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197269 2003 WJ93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
197270 2003 WA95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
197271 2003 WJ95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
197272 2003 WB96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
197273 2003 WQ96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
197274 2003 WR96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
197275 2003 WQ97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
197276 2003 WS98 20/11/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
197277 2003 WJ100 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
197278 2003 WB101 21/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
197279 2003 WD102 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197280 2003 WL102 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197281 2003 WG103 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197282 2003 WP104 21/11/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
197283 2003 WR106 21/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
197284 2003 WV107 24/11/2003 Junk Bond D. Healy 4,5 km MPC · JPL
197285 2003 WV109 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197286 2003 WD110 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197287 2003 WR113 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197288 2003 WW115 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197289 2003 WK119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197290 2003 WP119 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197291 2003 WZ119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197292 2003 WC120 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197293 2003 WT121 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197294 2003 WX122 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197295 2003 WK123 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197296 2003 WM125 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197297 2003 WS126 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197298 2003 WC128 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197299 2003 WH128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
197300 2003 WN128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL