Danh sách tiểu hành tinh/197301–197400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197301 2003 WK129 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197302 2003 WY129 21/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197303 2003 WS131 21/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
197304 2003 WR132 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197305 2003 WJ133 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197306 2003 WD138 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
197307 2003 WW139 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197308 2003 WC140 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
197309 2003 WS140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
197310 2003 WG141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197311 2003 WJ141 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197312 2003 WB142 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
197313 2003 WM143 19/11/2003 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
197314 2003 WQ143 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197315 2003 WE144 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197316 2003 WN146 23/11/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
197317 2003 WW146 23/11/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
197318 2003 WZ146 23/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
197319 2003 WN147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197320 2003 WP147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197321 2003 WT147 23/11/2003 Needville Needville Obs. 4,7 km MPC · JPL
197322 2003 WZ148 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197323 2003 WW149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
197324 2003 WX149 24/11/2003 Nogales Tenagra II Obs. 4,5 km MPC · JPL
197325 2003 WF151 24/11/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
197326 2003 WP152 25/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,7 km MPC · JPL
197327 2003 WF153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
197328 2003 WK157 24/11/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
197329 2003 WL158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
197330 2003 WE167 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
197331 2003 WN168 19/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
197332 2003 WM169 19/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197333 2003 WD170 20/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
197334 2003 WH170 20/11/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
197335 2003 WT173 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197336 2003 WB176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197337 2003 WE176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197338 2003 WR176 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
197339 2003 WW176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
197340 2003 WG178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
197341 2003 WU181 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
197342 2003 WG192 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197343 2003 XH1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197344 2003 XD2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197345 2003 XK4 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197346 2003 XF6 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197347 2003 XN7 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197348 2003 XV7 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
197349 2003 XB8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197350 2003 XR8 04/12/2003 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
197351 2003 XT8 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
197352 2003 XU8 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197353 2003 XO9 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197354 2003 XM10 05/12/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
197355 2003 XR11 10/12/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197356 2003 XS11 11/12/2003 Needville Needville Obs. 5,4 km MPC · JPL
197357 2003 XH12 14/12/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
197358 2003 XR13 14/12/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197359 2003 XF15 04/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197360 2003 XM18 15/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197361 2003 XN18 15/12/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
197362 2003 XR19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197363 2003 XH20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
197364 2003 XC21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
197365 2003 XF21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
197366 2003 XQ21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197367 2003 XF22 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197368 2003 XV24 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197369 2003 XW25 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
197370 2003 XQ31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197371 2003 XR34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197372 2003 XA35 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
197373 2003 XD36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197374 2003 XQ36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197375 2003 XS37 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197376 2003 XB39 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197377 2003 XS39 05/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197378 2003 XD40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197379 2003 XD42 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197380 2003 YN 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
197381 2003 YZ 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197382 2003 YZ2 19/12/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
197383 2003 YC3 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
197384 2003 YE5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197385 2003 YM5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197386 2003 YA10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197387 2003 YD11 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197388 2003 YN11 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197389 2003 YD12 17/12/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
197390 2003 YC13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
197391 2003 YY15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
197392 2003 YC23 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
197393 2003 YO23 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197394 2003 YQ23 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
197395 2003 YC25 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197396 2003 YK27 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
197397 2003 YU28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
197398 2003 YU29 17/12/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
197399 2003 YJ30 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197400 2003 YX30 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL